دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ژگان عناوین شغلی+ دشواری کار+ نیروی کار مستقیم+ منافع مستقیم+ کارگر مستقیم+ حالت از کارافتادگی+ از کارافتادگی+ نوبت کاری ناپیوسته+ کم‌کاری پنهان+ بیکاری پنهان+ اخراج کردن+ اخراج+ توزیع+ توزیع کار+ کار توزیع+ تجارت توزیع+ تقسیم کار+ کمک هزینه بیکاری+ کار روزانه دونرخی+ کنترل گروه شغلی+ بودجه پیشنهادی+ شغل مضاعف+ کالاهای بادوام+ مدت اتمام کار+ وظیفه+ چرخه کاری+ زمان آماده به کار+ کارمند مشتاق+ کارمند سختکوش و پرتحرک+ درآمد حاصل از کار+ کارآیی اقتصادی+ کالای اقتصادی+ منافع اقتصادی+ تثبیت اقتصادی+ رابطه آموزش و کار+ کارمؤثر+ کار مؤثر ستادی+ پاره شغل+ نخبگان+ تجربی+ مستخدم زن+ جمعیت شاغل+ مستخدم+ کارگزار+ مزایای مستخدم+ ترفیع کارکنان+ فرسایش شاغلین+ نسبت شاغلین+ روابط کارکنان+ کارفرما+ اشتغال+ قانون استخدام+ مؤسسه کاریابی+ کارمندیابی+ اداره استخدام+ ضریب استخدام+ عدم استخدامی+ شکاف اشتغال+ درجه استخدامی+ سابقه استخدامی+ ضریب افزایش اشتغال+ اداره کار+ سیاست اشتغال+ ارتقاء کاری+ نرخ اشتغال+ میزان اشتغال+ نرخ رشد در اشتغال+ کاریابی+ کمک هزینه اشتغال+ مالیات اشتغال+ آزمون استخدامی+ پایان کار+ حاصل کار+ دست بکار شدن+ کارآفرینی+ درون‌سازمانی+ کارآفرین+ “توانایی (استعداد) کارآفرینی”+ طبقه مقاطعه‌کاران+ نقش کارآفرینی+ مرحله کارآفرینی+ کارآفرینی+ حقوق برابر+ تجهیزات+ کارسنج+ میزان کار تخمینی+ برآورد+ نوبت کاری غروب+ شب+ پویا+ منابع پایان پذیر+ تمام شدنی+ منحنی مخارج+ مخارج+ معیار کارگر مجرب+ بهره برداری کردن+ بهره برداری+ صدور سرمایه+ صادر کننده+ صادرات+ بازار خارجی کار+ صنایع استخراجی+ تسهیلات+ روش مقایسه عوامل در ارزشیابی شغل+ عامل تولید+ حق‌العمل کاری+ کار سرسری کردن+ ناتوانی+ شکست+ بازار کاذب+ کار پردرآمد+ استخدام کارمند اضافی+ شغل تراشی+ تحمیل استخدام+ پرداخت حق الزحمه+ اجرت+ پاداش+ دلبستگی و تعلق به کار+ بازدهی+ باروری+ برنامه مالی+ قادر به کار+ بودجه ثابت+ بودجه معین+ هزینه ثابت+ منبع ثابت+ منابع ثابت+ “سیستم نوبتکاری (شیفتی) ثابت”+ الگوی منعطف کار+ ساعات متغیر کار+ نیروی متغیر کار+ نمودار مسیرکار+ نمودار جریان کار+ کار اجباری+ “نوبت (شیفت) صبح”+ کارگر خارجی+ بودجه پیش بینی شده+ بودجه مصوب+ بیکاری عارضی یا اصطکاکی یا محدود+ کالای آزاد+ کالاهای آزاد+ بازار آزاد+ کارگران آزاد+ کار و کسب آزاد+ منطقه آزاد تجارتی+ مزایای شغلی+ مشاغل بن‌بست+ هزینه کلی+ اشتغال کامل+ تعادل اشتغال کامل+ تولید در اشتغال کامل+ کار تمام وقت+ تمام وقت+ کار تمام وقت+ از کارافتادگی کلی ناشی از کار+ کارکرد+ وظیفه+ اختیار شغلی+ بیکاری بنیادی+ کارآموزی تکمیلی+ میزان سرعت عمل در کار+ بهره+ اشتغال درآمدزا+ تقسیم کار جغرافیایی+ به کاری پرداختن+ اشباع بازار+ کندکاری+ اعتصاب+ سرعت کار کردن+ کالا و خدمات+ کالا+ مشاغل سودآور از راه نادرست+ شکایت شغلی+ کار یکنواخت کردن+ ارزشیابی گروهی+ مصاحبه گروهی+ کار گروهی+ رشد در کار+ نرخ رشد+ کار هفتگی تضمینی+ صنعتدستی+ صنعتکار+ صنایع سنگین+ هزینه برآورده+ هزینه پیش‌بینی شده+ کارگر درجه یک+ نیروی انسانی تحصیلکرده+ کارگر اجیر+ حقوق ایام تعطیل+ تقسیم افقی کار+ ساعات کار+ سرمایه انسانی+ منابع انسانی+ مهارت انسانی+ عامل سلامت کار+ مدیریت سلامت کار+ اشتغال بیش از حد+ وافر+ نقص بازارهای کار+ افزار کار+ هزینه ضمنی+ پنهانی+ واردات+ تمرین شغل+ مشغول کار+ کارآموزی حین کار+ کنترل حین کار+ پرداخت تشویقی+ درآمد+ کارآفرینی آزاد+ صنایع بومی+ هزینه غیر مستقیم+ هزینه کار غیرمستقیم+ کارگر غیرمستقیم+ کسب و کار فکری+ دامنه شغل فردی+ کارآفرینان صنعتی+ کالاهای صنعتی+ واحد صنعتی+ کارگر صنعتی+ صنعتی شدن+ صنعت+ غیرکارآ+ غیرکارآمد+ صنایع تازه کار+ تورم+ گروه کاری غیر رسمی+ اطلاعات+ اطلاع رسانی+ جمع آوری اطلاعات+ بهره برداری از اطلاعات+ طرح زیربنایی+ نوآوری کردن+ نوآوری و ابتکار+ نوآور+ پرداخت ماهانه+ دستور شروع بکار+ ابزار+ وجدان کاری+ کار فکری+ بیکاری تحصیلکرده ها+ تشدید آهنگ کار+ شدت کار+ کالاهای واسطه+ تقسیم بین المللی کار+ دفتر بین‌المللی کار+ سازمان بین‌المللی کار+ سازمان بین‌المللی کارفرمایان+ طبقه‌بندی بین‌المللی و استاندارد مشاغل+ فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری+ دبیرخانه بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری+ برنامه کارورزی+ کارآموزی مشترک کارخانهها+ کاوشگری+ سازندگی+ نوآوری+ سرمایه‌گذاری+ شرکت سرمایه‌گذاری+ تحرک غیر ارادی شغل+ بیکاری غیرارادی+ شوراهای اسلامی کار+ جویای کار+ حساب کار+ تجزیه و تحلیل شغل+ تحلیلگر شغل+ مرور مجدد جریان کار+ کاررسی+ کاربینی+ تفکیک شغل+ مرکز کاریابی+ سرپرستان شغلگرا+ الگوی خصوصیات شغل+ شرح طبقه شغل+ طبقه‌بندی شغل+ هزینه‌یابی کار+ قیمت‌گذاری کار+ درجه شغلی+ شرح شغل+ شرح وظایف+ شاخص توصیفی شغلی+ طرح ریزی شغل+ پرسشنامه ویژگی شناسی شغلی+ قطع شغل+ تعدد مشاغل+ مهندسی شغل+ افزایش شغل+ گسترش شغل+ آشنا کردن کارکنان با مشاغل دیگر+ توسعه قلمرو شغلی+ پربار کردن شغل+ غنی‌سازی شغلی+ فنون غنی‌سازی شغلی+ ارزشیابی شغل+ ارزیابی شغل+ عامل شغلی+ تعمیم شغل+ راهنمایی شغلی+ متصدی+ شاغل+ شغل به شغل کردن+ طرح بهبود شغل+ دستورالعمل و ارتباط شغل+ آموزش دستورالعمل شغلی+ درگیری شغلی+ مدیریت کارها+ آموزش روش انجام دادن کار+ روشهای شغلی+ هزینه‌بندی سفارش کار+ کارراه‌های شغل مدار+ کارگماری+ اعلان شغلی+ اولویت کار+ مسیر ترقی شغلی+ پرسشنامه شغلی+ روشهای ارزیابی شغل+ منطقی کردن شغل+ آمادگی شغلی+ آمادگی کاری+ طراحی مجدد شغل+ مهندسی مجدد شغل+ روابط شغلی+ برنامه آموزش روابط انسانی کار+ چرخش در مشاغل+ چرخش شغلی+ ایمنی شغلی+ رضایت شغلی+ زمان بندی کارها+ شغل‌یابی+ امنیت شغلی+ برگ شغل+ کاربرگ+ کار کارگاهی+ متقاضی دائم شغل+ متقاضی شغل+ کارگاههای شغلی+ کاری+ شرایط احراز شغل+ مشخصات شغل+ کم کاری+ مرحله کار+ جریان کار+ صفکار+ خلاصه کار+ خلاصه شغل+ کاربینی+ اصطلاحات شغل+ “فهرست عملیات (اقدامات ) شغل”+ عنوان شغل+ عنوان شغلی+ کار تجاری+ شغل+ حرفه+ بیکاران+ طرح مشترک+ خدمات مشترک+ کارمندان جوان کارآموز+ کارمند جزء+ دستمزد عادلانه+ صنایع اصلی+ کلیدی+ طرح اساسی+ کلیدی+ کارگر موثر+ کارگر کلیدی+ کاردانی+ مهارت+ دانش فنی+ مهارت فنی+ مهارت+ فوت و فن کار را یاد گرفتن+ دانشبر+ کارگر آگاه+ کارورز دانشور+ قرارداد استخدام پیمانی+ قرارداد کارتنها+ موافقتنامه کار+ برنامه کار و مزد+ کارگستر+ ضریب نیروی کار+ قرارداد کار+ هزینه کار+ اختلاف کار+ اقتصاد کار+ کارآیی کارگر+ کارآیی نیروی کار+ اداره کاریابی+ نیروی کار+ کاربری+ کارطلبی+ کالاهای کاربر+ تولید کاربر+ کاربر+ کارطلب+ قانون کار+ قوانین و مقررات کار+ بازار کار+ تحرک نیروی انسانی+ کار افتخاری+ تشکیلات کارگری+ توان کار+ جریان کار+ بهره وری کار+ نسبت کار+ قانون اصلاحات کار+ روابط کار+ شاخص نیروی کار مورد نیاز+ منبع کار+ کمبود نیروی کار+ شاخص ثابت نیروی کار+ استاندارد کار+ عرضه کار+ جابجایی کارکنان+ گردش نیروی کار+ کار+ کند کار+ آزادی کسب و کار+ یافتن شغل+ کار وسیع و سریع+ نوبت آخر کار+ اخراج کردن موقتی+ تعلیق کارگر+ طرح‌ریزی+ کار کم پاداش+ فراغت+ وام‌دهنده+ تقاضای استخدام+ میزان بهره‌وری+ میزان باروری+ پرداخت بدهی+ تصفیه حساب+ کار زنده+ پرداخت وام با بهره کم+ تقسیم محلی کار+ تعطیل کار+ وام بلندمدت+ کارمندان دون پایه+ کار کم اولویت+ کار اولویت پایین+ تأسیسات+ ایجاد کار+ از زیر کار در رفتن+ تمارض+ نفرساعت+ کار فرد در ساعت+ نیروی انسانی+ شرایط استخدام نیروی انسانی+ برنامه ریزی نیروی انسانی+ سهمیه نیروی انسانی+ کمیسیون خدمات نیروی انسانی+ شغل مدیریتی+ صنعتکار+ هزینه ساخت+ عدم رضایت نهایی کار+ کارآیی نهایی+ کار نهایی+ باروری نهایی کار+ درآمد نهایی+ بیکاری نهایی+ منابع تولید کننده+ بازار پژوهی+ تحقیق بازار+ بازار+ ناتوانی بازار+ طرز کار بازار+ بازاریابی+ بیکاری انبوه+ عمومی+ پیشه ور ماهر+ کار مهم+ کار اصلی+ تناسب شغل با شخصیت+ مواد+ هزینه مواد+ حداکثر دستمزد+ حداکثر جای انجام دادن کار+ وسایل تولید+ اندازه کار روزانه+ کار روزانه اندازه‌گیری شده+ کار سنجش شده+ کار اندازه گیری شده+ اندازه گیری رضایتمندی شغلی+ تفکر+ مستخدم جزء+ مشاغل پست+ تاجر+ شیفتکاری نیمه‌شب+ مهاجرت+ کارگر مهاجر+ کار ذهنی+ هدف کمینه اشتغال+ حداقل دستمزد+ وزیر کار و امور اجتماعی+ وزارت کار+ کار تبلیغی+ تحرک نیروی کار+ کسی که دو شغل دارد+ دو شغلی+ کار نوبتی صبح+ شیفتکاری صبح+ نظریه انگیزش و سلامت کار+ انگیزه+ محرک+ چند کاره+ چند منظوره+ کار چند نوبته+ عملیات چند نوبته+ چند تکلیف کاری+ ایستگاه چند کاربردی+ ایستگاه کاری چند کاربردی+ طرح چند منظوره+ شرکت سرمایهگذاری+ صندوق تعاونی+ شرکتهای سرمایه‌گذاری تعاونی+ شرح کار+ طرح ملی+ نرخ بیکاری طبیعی+ منابع طبیعی+ تیم کاری طبیعی+ ماهیت کار+ اشتغال تقریباً کامل+ کار لازم+ کارمندان تازه استخدام+ کارمند جدید+ شغل بعدی+ نوبت کاری شب+ شب کاری+ از کارافتادگی غیر ناشی از کار+ کالاهای مصرفی بیدوام+ کالاهای بی‌دوام+ کار غیر تولیدی+ کار بی حاصل+ تازه کار+ غیر مربوط به پیشه+ غیر کارگر+ کار نکننده+ بیکاری عادی+ محل طبیعی کار+ موضوع کار+ کارمند متعهد+ اشتغال ذهنی+ وسواس فکری+ موانع توسعه+ رسته شغلی+ غیبت شغلی+ سانحه شغلی+ حوادث ناشی از کار+ همسازی شغلی+ موفقیت شغلی+ کنش شغلی+ رویکرد شغلی+ استعداد شغلی+ قلمرو شغلی+ ترتیب شغلی+ آرایشهای شغلی+ آگاهی شغلی+ درجات شغلی+ تشریفات شغلی+ آشفتگی شغلی+ گزینش شغلی+ طبقه شغلی+ جو شغلی+ جو کاری+ ارتباطات شغلی+ صلاحیتهای شغلی+ تعارض شغلی+ محتوی شغلی+ بحران شغلی+ فرهنگ شغلی+ توسعه و بهبود شغلی+ گروه شغلی+ خطرات ناشی از شغل+ سلسله مراتب شغلی+ ایدئولوژی شغلی+ وجهه شغلی+ نوآوری شغلی+ رغبتهای شغلی+ دانش شغلی+ سطح پیشه+ آداب شغلی+ امکانات شغلی+ روش‌شناسی شغلی+ تحرک شغلی+ روحیه شغلی+ اخلاق شغلی+ ضروریات شغلی+ لوازم شغلی+ نیازهای شغلی+ هنجارهای شغلی+ دیدگاه شغلی+ مشارکت شغلی+ آسیب شناسی شغلی+ برازندگی شغلی+ فشار شغلی+ اعتبار شغلی+ روانشناسی شغلی+ نقش حرفه‌ای+ حفاظت کار+ نزول شغلی+ کاردرمانی+ کارگر سیار+ دفتر کار+ دبیرخانه+ اتاق کار+ پست+ کارمند+ مستخدم غیرکارگر+ یقه سفید+ کارمند رسمی+ آماده به خدمت+ آماده به کار+ سرکار+ درحال انجام وظیفه+ کار مرحله به مرحله+ محل استخدام بدون اتحادیه+ استخدام آزاد+ کارگیری آزاد+ کار آزاد+ منحنی عملیاتی+ کارآیی عملیاتی+ تحقیق عملیاتی+ پژوهش عملیاتی+ کارآفرین فرصت‌طلب+ مناسبترین زمان کار+ دوره بهینه کار+ بیکاری اختیاری+ ترکیب نیروی کار+ مشاغل سازمانی+ کارگر سازمانی+ ساعات بیکاری+ حق بیکاری+ خروج نیروی کار+ بازار فروش+ نرخ تولید+ کار برون سازمانی+ کارگر برون سازمانی+ پرکار+ فعال+ کوشا+ اشتغال زاید+ اضافه کار+ اضافه کاری+ ضریب اضافه‌کاری+ حقوق اضافه کار+ کار توانفرسا+ اشباع اشتغال+ خویشتن‌کاری+ خوداشتغالی+ کارگر نمونه+ پرداخت شده+ کارکنان غیرتخصصی+ مستخدم نیمه وقت+ “کارنوبتی (شیفت) نیمه وقت”+ اشتغال پاره‌وقت+ از کارافتادگی جزئی+ وام بی‌بهره+ سکون حقوق و دستمزد+ ساختار حقوق و دستمزد+ دستمزد+ پرداخت بر مبنای نتایج کار+ کارمزد+ نظام پرداخت حقوق و دستمزد+ فصل پرکار+ میزان کارآیی+ ارزشیابی عملکرد+ نوبت کاری دائم شب+ پایدار+ بودجه پرسنلی+ خدمات شخصی+ معیار استخدام+ مدارک استخدام+ هزینه پرسنلی+ جذب نیروی انسانی+ کارمندان+ خسارت جزئی+ کار جسمی+ شرایط فیزیکی کار+ کارمزدی+ مقاطعه‌کاری+ طرح آزمایشی+ کار برجسته+ شاهکار+ پیشقدمی در کاری+ “انتصاب یک شخص در یک پست (شغل)”+ کار شغل+ کاریابی+ اجرای برنامه+ طرح+ برنامه+ الگوی برنامه ریزی+ پست+ شرح شغل مدیریتی+ پست دارای اختیار+ کار بالقوه+ کارورز+ کار زیان‌آور+ ناپایدار+ بهای کار+ تثبیت قیمت+ نظام قیمت+ استخدام اصلی+ اشتغال اولیه+ کالاهای اولیه+ صنایع اولیه+ محصول اولیه+ هزینه اولیه+ هزینه عمده+ شرکت خصوصی+ سهامی خاص+ کارکنان خصوصی+ کارمند مشکل‌زا+ روش کار+ فرابری+ تولیدکننده+ کالاهای تولیدی+ مواد تولیدی+ صنایع تولیدی+ تراز فرآورده+ ایجاد تنوع در فرآورده ها+ کنترل تولید+ هزینه تولید+ منحنی تولید+ کارآیی در تولید+ تابع تولید+ خط تولید+ برنامه ریزی تولید+ کارگاه تولید+ استاندارد تولید+ انتقال کارگر تولیدی+ تولید+ تولیدی+ اشتغال مولد+ کار مولد+ طرح تولیدی+ خدمات مولد+ بهره‌وری+ حرفه+ کارکنان متخصص+ کارکنان حرفه‌ای+ بیمه در برابر خطرات شغلی+ سود+ نفع+ منفعت‌دار+ بودجه برنامه‌ای+ مشاغل برنامه‌ریزی شده+ نمودار پیشرفت کار+ پروژه+ ارزیابی طرح+ اجرای طرح+ مدیر پروژه+ طراحان+ مؤسس یا توسعه دهنده+ شغل راحت+ شرکت عمومی+ دولتی+ اداره کاریابی دولتی+ خدمات عمومی+ تسهیلات عمومی+ خرید+ پژوهش محض+ داوطلب شغلی شدن+ کارگر با کیفیت+ کارشناس متخصص+ تحلیل کیفی+ کنترل کیفیت+ شایستگی کارمند+ کیفیت کارمند+ کنترل کمیت+ مقدار کار+ شرکت نیمه عمومی+ نیمه دولتی+ نیمه بازرگانی+ نیمه خصوصی+ نیمه دولتی+ ترک خدمت+ ترک کار+ نرخ+ نرخ رشد اقتصادی+ میزان تولید+ نرخ پاداش کار+ نرخ مخارج+ میزان مخارج+ نرخ دستمزد+ مبنای کار+ مواد خام+ زمان آماده کردن کار+ تخصص پرسنل+ منابع حقیقی+ نوسازی+ آگهی استخدام+ طرحهای استخدامی+ نسبت استخدام+ نسبت جذب+ کارمندگیری+ استخدام+ دعوت به کار+ امتناع تحویل گرفتن کار+ تقسیم کار منطقهای+ طرح منطقهای+ بیکاری رسمی+ بیکار ثبت شده+ جمع آوری منظم اطلاعات+ استخدام مجدد+ استخدام تنظیمی+ صنایع مرتبط+ نوبتکاری+ اجرت دادن+ حق‌العمل+ درآمدزا+ اشتغال در مقابل درآمد+ تجدید محصول+ تنظیم گزارش+ بازتولید+ تحقیق و توسعه+ روش تحقیق+ برنامه ریزی تحقیق+ برنامه پژوهشی+ طرح پژوهشی+ ساختار تحقیق+ پژوهش+ تحقیق+ پژوهشگر+ محقق+ منبع+ وسیله کار+ منابع تولیدی+ تخصیص منابع+ شغل پرمسئولیت+ خرده فروشی+ بازآموزی+ استراتژی حق کار+ بازده+ منحنی درآمد+ پاداش+ پاداش نهایی کار+ بازکاری+ کار مجدد+ حق اشتغال+ قانون حق داشتن کار+ قانون حق اشتغال+ ریسک+ اجتناب از ریسک+ سرمایه ریسکی+ ریسک پذیر+ تحمل ریسک+ تحمل خطر+ کالاهای رقیب+ فرآورده‌های مشابه+ نظام نوبتکاری چرخشی+ تناوب مشاغل+ کار سطحی+ کارت مسیر کار+ ورقه تعیین مسیر کار+ برگه عملیاتی+ یکنواخت کردن مشاغل+ ورشکستگی+ دور گردش کار+ سیستم ایمنی کار+ طبقه مزدبگیر+ طبقه حقوق بگیر+ مزدبگیر+ حقوق بگیر+ اضافه حقوق+ حقوق+ منحنی فروش+ پس انداز+ صرفه جویی+ منابع کمیاب+ طرح‌وار+ روش علمی+ تجربه علمی+ نیروی انسانی علمی+ نیروی انسانی متخصص+ تحقیق علمی+ حیطه شغل+ محدوده شغل+ اشتغال فصلی+ موسمی+ بیکاری فصلی+ کار فصلی+ کارگر فصلی+ کارگر پاره‌وقت+ وزیر کار+ تأمین اشتغال+ مصاحبه استخدامی+ خودکفایی+ بی‌نیازی+ خودکار+ کارگر مستقل+ خودیاری+ تیمهای کاری خودگردان+ هزینه فروش+ کالاهای نیمه ساخته+ کار نیمه ماهرانه+ کارگر نیم