ولید سفارشی انبوه+ زمینه – آگاه+ مفهوم – آگاه+ “وابستگی به مدت (یک فرآیند)”+ رژیم صعودی / نزولی+ بازار صعودی+ بازار نزولی+ خط میانگین متحرک+ سازمان ماتریسی+ همراه بودن+ انجام دادن+ اکتساب+ در مقابل+ اقدام پژوهی+ خاص+ مختص+ فی البداهه+ وفق دادن+ توجه کردن+ طرفدار+ حامی+ معاشرت+ تعلق+ هوشیاری+ تنظیم+ صف بندی+ به صف کشیدن+ هم تراز کردن+ اهداف سالیانه+ بی نام+ تخلصی+ بی عاطفه+ خونسرد+ ظاهر+ آشکار+ نزدیک شدن+ عرصه+ صحنه+ برانگیختن+ تحریک کردن+ دقیقا گفتن+ شمرده سخن گفتن+ آثار هنری+ مونتاژ کردن+ ارزیابی کردن+ تقدیم کردن+ به عهده گرفته+ فرض+ گمان+ خصیصه+ شنوندگان+ تماشا گران+ اختیار+ ساختار اختیار+ استبدادی+ استقلال+ مغایر+ مخالف+ معکوس+ دفع کردن+ یادگیری اجتنابی+ پیشینه+ ترازنامه+ فرضیات پایه+ شکست دادن+ فائق آمدن+ مکتب رفتاری+ تعلق+ الگو گیری+ سوگیری+ تعصب+ اصلاح رفتار+ صورتحساب مواد+ مخلوط کردن+ ترکیب+ تیره شدن+ نامشخص بودن+ انعام+ جایزه+ عقلانیت محدود+ نقش واسطه ای+ طوفان فکری+ بودجه+ بوروکراسی+ جوانه زدن+ شروع به رشد کردن+ طرح تجاری+ استراتژی واحد تجاری+ گذشتن+ نادیده گرفتن+ طراحی به کمک رایانه/ تولید به کمک رایانه+ برنامه ریزی ظرفیت+ دوره زندگی+ شغل+ اتفاقی+ بی اهمیت+ طبقه بندی شده+ قاطع+ سببی+ قطعیت اطمینان+ زنجیره فرمان+ عامل تغییر+ در حال تغییر+ کانال+ مسئولیت+ ماموریت+ وضوح+ به ترتیب وقوع+ دارای ربط زمانی+ تولید یکپارجه کامپیوتری+ تئوری کلاسیک سازمانی+ سیستم بسته+ همراهی+ ائتلاف+ قدرت اجبار+ انسجام+ همبستگی+ همدستی+ همکاری+ مدیریت همکاری+ چانه زنی دسته جمعی+ ترکیب+ آمیزش+ تیم فرماندهی+ مطابق+ موافق+ کمیته+ مشترک+ روحیه مشترک+ ارتباطات+ دارای ارزش مقایسه+ صلاحیت+ شایستگی+ مزیت رقابتی+ اولویت های رقابتی+ رقابت+ پیچیدگی+ در برداشتن+ تعلیم با کمک کامپیوتر+ تصوری+ ادراکی+ نتیجه+ پیامد+ مختصر+ به پایان رسیدن+ نتیجه گرفتن+ واقعی+ هدایت کردن+ ادراه کردن+ مجرا+ معبر+ هیات+ پیکربندی کردن+ تعارض+ مطابقت کردن+ وفق دادن+ پیروی کردن+ تطابق+ تجانس+ دلالت ضمنی کردن بر+ پی در پی+ متوالی+ توافق+ وفاق+ مهارت ادراکی+ سازگار+ یکسان کردن+ یک کاسه کردن+ ثبات هدف+ دایمی+ پایدار+ ارباب رجوع+ مشتریان+ عامل تشکیل دهنده+ تشکیل دادن+ برقرار ساختن+ مباحثه+ زمینه+ مفاد+ رهیافت اقتضایی+ بهبود مستمر+ مغایر+ مخالف+ معکوس+ متباین و متقابل کردن+ مشارکت کردن+ شرکت کردن+ کنترل+ سیستم کنترلی+ کنترل+ عرفی+ قراردادی+ تبدیل+ هماهنگی+ عملکرد اجتماعی شرکت+ مسئولیت اجتماعی شرکت+ پاسخگویی اجتماعی شرکت+ استراتژی شرکت+ استراتژی سطح سازمان+ مشابه بودن+ برابر بودن+ مربوط بودن+ مرکز هزینه+ مدل هزینه منفعت+ جفت شدن+ هنر+ صنعت دستی+ اعتقاد داشتن+ نسبت دادن+ ضوابط+ معیارها+ معیارها+ سیستم فرهنگی+ فرهنگ+ قطع جریان+ متناوب+ نزول+ کاهش+ رکود اقتصادی+ فریب+ تزویر+ تصمیم گیری+ افول کردن+ افول+ رمز گشایی کردن+ اهدا+ تخصیص+ افترا+ بدگویی+ ناتمام+ ناقص+ تعویض اختیار+ عمدی+ نشان دادن+ راهی شدن+ روانه شدن+ بخش بندی کردن+ نقش کردن+ نمایش دادن+ مسخره کردن+ طراحی برای تولید+ معین کردن+ گماشتن+ زوال+ اضمحلال+ تعیین کننده+ بازدارنده+ منع کننده+ برنامه ریزی توسعه+ منحرف+ کجرو+ انحراف+ شیطان+ اختصاص دادن+ تشخیص+ تشخیصی+ تمایز+ تفکیک+ سیستم پرداخت متمایز+ پخش شدگی+ ریزش+ اضافه+ ابعاد+ سرمایه گذاری مستقیم+ رشته+ نظم+ ترتیب+ “صلاحدید (شخصی)”+ بودجه بندی بر اساس صلاحدید مدیر+ ممتاز کردن+ قضاوت کردن+ اخراج+ پراکندگی+ پراکندگی+ تفرق+ جابجایی+ جانشین سازی+ به هم ریختن+ قطع کردن+ منتشر کردن+ اختلاف نظر و عقیده+ مشخص+ معین+ مجزا+ تعریف کردن+ اعوجاج+ تعریف+ فرایند توزیعی+ بی اعتمادی+ تباین+ انشعاب+ گوناگونی+ منحرف کردن+ معطوف داشتن+ تقسیم+ تقسیم کار+ ارائه مدرک+ مسلط+ چیره+ سلطه جویی+ تحکم+ کوچک سازی+ دوران رکود+ طرح کردن+ زیان+ مانع+ به دلیل+ وظایف+ درگیری پویا+ شکاف درآمدی+ متغیرهای اقتصادی+ اثر بخشی+ کارایی+ خود+ نفس+ خود دوستی+ منقضی شدن+ گذشتن+ بیرون کشیدن+ استخراج کردن+ نخبه+ نخبگان+ برگزیده+ در برگرفتن+ پدیدار شدن+ توانمند سازی+ رقابت کردن+ تقلید کردن+ رمز گذاری کردن+ رمز کردن+ در برداشتن+ احاطه کردن+ مواجه شدن+ روبرو شدن+ تلاش+ کوشش+ اجرا کردن+ با زور انجام دادن+ جلب کردن+ احتکار کردن+ مجذوب+ ارتقا+ بهبود+ علایق شخصی برجسته+ مستلزم بودن+ متخصص بودن+ استراتژی سازمان+ نهاد+ ماهیت+ کارآفرین+ کارآفرینی+ معادله+ تعادل+ موازنه+ تئوری برابری+ تئوری ERC+ نادرست+ اشتباه+ ارزشهای مورد حمایت+ اساسا+ اخلاقیات+ مدیر نژاد پرست+ گریختن+ طفره رفتن+ ارزیابی+ سرانجام+ عاقبت+ گشادن+ بازکردن+ اضافی+ مفرط+ بیش از اندازه+ اجرا+ انجام+ اعمال کردن+ تئوری انتظار+ بودجه هزینه ای+ تخصص+ قدرت تخصص+ صادرات+ اخراج+ وسیع+ پهناور+ محیط خارجی+ ذینفعان خارجی+ خاموش سازی+ یادداشتهای بیرونی+ ساختن+ نسبتا+ تشریفات+ بازخور+ رئیس پوشالی+ دست نشانده+ بودجه مالی+ صورت مالی+ مدیران خط مقدم+ نمودار استخوان ماهی+ تمرکز+ تثبیت+ ناقص کردن+ معیوب کردن+ جریانات+ به نفع…+ سرکارگر+ کانال رسمی ارتباطات+ ارزیابی روش مند سازی+ پرورش دادن+ فرانشیز+ اختیار وظیفه ای+ مدیر وظیفه ای+ سازمان وظیفه ای+ استراتژی سطح وظیفه ای+ وظایف+ مدیر عمومی+ عام+ عمومی+ نوعی+ به خطر انداختن+ از این سو و آن سو جمع شده+ حاصل شده+ شراکت استراتژیک جهانی+ جهانی سازی+ عبور کردن+ هدف+ تئوری هدف گذاری+ زنجیره های خوشه انگوری+ درک+ مختل کردن+ مانع شدن+ اثر هالوژن+ ناهمگن+ اصول مکاشفه ای+ سلسه مراتب+ تیمهای کارا+ عقب انداختن+ به تاخیر انداختن+ استخدام+ مشخصات استخدام+ یکسانی+ یک جوری+ عدوات+ خصومت+ سرمایه انسانی+ روابط انسانی+ مدیریت منابع انسانی+ برنامه ریزی منابع انسانی+ مهارت انسانی+ بهداشت+ علم بهداشت+ بیکار+ توهم+ باز داشتن+ مانع شدن+ مفهوم+ “دلالت (ضمنی)”+ ضمنی+ فقیر کردن+ فقیر+ به ضمیه+ با+ در ارتباط با+ ناتوانی+ درماندگی+ عجز+ بی اعتنائی+ رویداد+ سرشت+ نهاد+ صورت درآمد+ مجمل+ بی نتیجه+ غیر قاطع+ بی انتها+ تحریک کردن+ ترغیب+ اجتناب ناپذیر+ استنباط+ تاثیر+ نفوذ+ ارتباطات غیر رسمی+ ساختار سازمانی غیر رسمی+ ارزیابی عملکرد غیر رسمی+ مالکیت اطلاعات+ زیر ساخت+ جزء+ جزء ترکیبی+ ذاتی+ داده ها+ بینش+ بصیرت+ تحریک کردن+ الهام بخشیدن+ آموزش+ راهنمایی+ مفید+ سودمند+ وسیله+ عایق گذاری+ جدا کردن+ یکپارچگی+ اجتماع+ فرایند یکپارچه+ دوستی+ امانت+ شدید+ مقصود+ مفهوم+ غرض+ تکراری+ تکرار شونده+ متناوب+ دوره ای+ ذینفعان داخلی+ ترجمه کردن+ تفسیر کردن+ فاصله زمانی+ درهم بافته+ کارآفرینی سازمانی+ یادداشتهای درونی+ موجودی+ مرکز سرمایه+ شکست ناپذیری+ مسئله+ شرح شغل+ طراحی شغل+ توسعه شغل+ غنای شغلی+ اعلان شغلی+ تخصصی سازی شغلی+ سرمایه گذاری مشترک+ سیستم موجودی به هنگام+ نواحی عملکردی کلیدی+ نواحی هدف کلیدی+ ارتباطات مورب+ روابط رهبر عضو+ رهبری+ وظایف رهبر+ سبکهای رهبری+ رهبری کردن+ شاخص کمترین همکار ترجیحی+ مهلت+ تاخیر+ تقنین+ قانون گذاری+ قانونی+ مشروع+ قدرت مشروع+ “(قانونی)”+ دین+ بدهی+ مسئولیت+ رابط+ تحت لیسانس+ خون حیاتی+ نیروی حیاتی+ اختیار صفی+ قدرت نقد پذیری+ دایره+ کلان+ مقدار و اندازه+ مدیریت+ مدیریت بر مبنای هدف+ مکتب علم مدیریت+ سیستم مدیریتی+ مدیر+ عملکرد مدیریتی+ شبکه مدیریت+ اداره کردن+ حاشیه ای+ سلسله مراتب نیازهای مازلو+ برنامه ریزی مواد+ ساختار ماتریسی+ سیستم مکانیکی+ منحصرا+ فقط+ ادغام+ امتزاج+ پیام+ مدیران میانی+ مرحله برجسته+ ماموریت+ رسم+ اسلوب+ سبک+ مدل+ نسبیت گرایی اخلاقی+ قوانین اخلاقی+ اخلاق+ صرفه جویی حرکت+ انگیزش+ تکثر فرهنگی+ سازمان چند بخشی+ سازمان چند ملیتی+ به سرعت ایجاد کردن+ دوجانبه+ دوطرفه+ تئوری نیاز+ مذاکره+ رویکرد جدید پرداخت+ “جایگاه (طاقچه)”+ پارازیت+ اسمی+ هدایت شده+ تصمیمات برنامه ریزی نشده+ هنجارها+ تصور+ اندیشه+ ابطال+ لغو+ اطاعات+ فرمانبرداری+ وسواس+ فکر دائمی+ عینیت+ تعهد+ منسوخی+ از کار افتادگی+ از رواج افتاده+ منسوخ+ فضول+ رویداد+ فرد+ طاق+ همزمان+ در همان لحظه+ یک دفعه ای+ سیستم باز+ عامل+ بودجه عملیاتی+ طرح های عملیاتی+ عملیات+ مدیریت عملیات+ تحقیق در عملیات+ فرصت+ خوشبینانه+ سیستم ارکانیک+ سازماندهی+ سازمان+ فرصت سازمانی+ طراحی سازمانی+ توسعه سازمانی+ عملکرد سازمانی+ ساختار سازمانی غیر رسمی+ تمایل+ روند+ گرایش+ وابستگی متقابل نتایج+ طرح کلی+ ستاده ها+ دست بالا گرفتن+ سرتاسری+ جامع+ بار اضافی+ اضافی+ مدیریت مشارکتی+ مدل مسیر هدف+ حمایت کردن+ رفیق+ همکار+ رابطه+ مربوط بودن+ مربوط+ بدبینانه+ مورد علاقه+ عزیز+ روان درمانگر+ اشاره دقیق کردن به+ تله+ دام+ تغییرات برنامه ریزی شده+ برنامه ریزی+ خط مشی+ کمیته های سیاسی+ متغیرهای سیاسی+ بررسی کردن+ چارچوب پورتفولیو+ سرمایه گذاری پورتفولیو+ شرح منصب+ قدرت مقام+ تقویت مثبت+ فرض کردن+ قدرت+ اولویت+ حق تقدم+ مانع چیزی شدن+ مسدود کردن+ نابهنگام+ به موقع+ فرض+ اساس بحث+ غالب+ غالب شدن+ حاکم شدن+ مقدمتا+ مهمترین+ اصلی ترین+ اولی+ قبلی+ کندو کاو+ جستجو+ احتمال+ مشکل+ فرایند+ به دست آوردن+ تحصیل کردن+ سازمان محصولی+ سازمان تولیدی+ بهره وری+ مرکز سود+ عمیق+ ژرف+ برنامه+ تصمیمات برنامه ریزی شده+ پروژه+ تیم پروژه+ تعمیم+ گسترش+ برانگیختن+ متناسب+ به نسبت+ موضوع+ پیشنهاد+ تنبیه+ تعقیب کردن+ با کیفیت+ حلقه کیفیت+ قابل سنجش+ نسبت+ جیره+ جیره بندی+ مدل عقلانی تصمیم گیری+ توجیه+ به آسانی+ پیش نگری حقیقی شغل+ ارزیابی تازه و مجدد+ “گیرنده (پیام)”+ دوجانبه+ استخدام+ مهندسی مجدد+ اطلاق شده+ گروه مرجع+ مورد مراجعه+ ارجاعی+ قدرت مرجع+ خودداری کردن+ انجماد مجدد+ درباره+ تئوری تقویت+ عوض کردن+ منتقل کردن+ نشان دادن+ لازم+ ضروری+ تحقیق و توسعه+ شباهت داشتن+ مانند بودن+ اقامت داشتن+ مقیم بودن+ مربوطه+ مربوط+ نگهداشتن+ جلوگیری کردن+ کند ساختن+ نگه داشتن+ حفظ کردن+ بدست آوردن+ بازیافتن+ بودجه درآمدی+ قدرت پاداش+ مسخره کرده+ حقوق+ ریسک+ مخاطره+ قوانین اخلاقی+ رضایت بخش+ خرسند کننده+ تصمیم رضایت بخش+ نظارت+ بررسی+ اندک+ قلیل+ الگو+ مدل+ تئوری مدیریت علمی+ انتخاب+ تیم های خود مدیریت شده+ گروه های کاری خود مدیریت شده+ فرستنده+ احساس قوت+ آموزش حساسیت+ توالی+ سازمان خدماتی+ مدل اس 7+ هدایت کردن+ علامت دادن+ مشخص کردن+ ساده+ ساده طبع+ برنامه یکباره ای+ تئوری رهبری موقعیتی+ سکون+ کسب و کار کوچک+ ممیزی اجتماعی+ متغیرهای اجتماعی+ اجتماعی کردن+ پیشرفته+ شامل شدن+ گنجاندن چیزی+ حیطه کنترل مدیریت+ فضایی+ فاصله ای+ گسترش دادن+ بوجود آوردن+ گروه های ذینفع+ اختیار ستادی+ ذینفعان+ قائم+ جاری+ برنامه بادوام+ شروع+ اوج+ شدید+ صورت جریانات نقدی+ کنترل فرایند آماری+ ریشه داشتن+ نشات گرفتن+ کلیشه+ گفتار قالبی+ انگیختن+ تصادفی+ انباشتن+ ذخیره کردن+ کرونومتر+ مدیریت استراتژیک+ نقاط کنترل استراتژیک+ برنامه های استراتژیک+ استراتژی+ پیاده سازی استراتژی+ کوشیدن+ ذهنی+ تبعیت+ قابل توجه+ به مقدار زیاد+ سیستمهای فرعی+ پی در پی+ متوالی+ خلاصه و اجمال+ سرپرست+ ناظر+ مافوق+ ارشد+ تیم های ارشد+ نظارت+ مراقبت+ پاییدن+ نظارت+ توسعه پایدار+ سریع+ علامت+ نشانه+ هم افزایی+ ترکیب+ آمیختن+ مرز سیستم+ رویکرد سیستم+ نیروی کار+ وابستگی بین مشاغل+ ساختار وظیفه+ تیم+ تیم سازی+ مهارت فنی+ سیستم فنی+ متغیرهای تکنولوژیکی+ تئوری+ پیشرفت کردن+ رونق یافتن+ مرتب+ منظم+ وابسته بودن+ مدیر ارشد+ مدیریت کیفیت جامع+ پیگیری+ برنامه آموزش+ تحلیل مراوده ای+ بالاتر بودن+ برتری یافتن+ گذار+ تحول+ آغاز کردن+ کم ارزش+ مبتذل+ متلاطم+ تئوری دو عاملی+ نمونه دادن+ نهایتا+ هم رأیی+ پیش بینی نشده+ عدم قطعیت+ تحمل کردن+ متحمل شدن+ به عهده گرفتن+ تقبل کردن+ زیادی+ بی مورد+ غیر ضرور+ خروج از انجماد+ یکرنگی+ یکسانی+ غیر عمدی+ پویا+ استفاده کردن+ به کار بردن+ مدینه فاضله+ ظرفیت+ انتظار+ اعتبار+ تائید+ ارزشها+ مخاطره+ ریسک+ قابل تصدیق بودن+ ارتباطات عمودی+ ادغام عمودی+ شبیه سازی+ ماندنی+ قابل دوام+ بیان کردن+ ادا کردن+ داوطلبانه+ خودداری+ کار در جریان+ ادبیات نیروی کار+ بار دادن+ منجر شدن+ منطقه بی تفاوتی

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 

 

ارزش ویژه برند+ ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری+ قدرت برند+ وفاداری برند+ مدل ارزیابی دارایی برند+ آگاهی برند+ مالکیت فکری و معنوی+ شرکت کل گرا+ تجاری+ نام تجاری+ نشان تجاری+ تصویر ذهنی از برند+ ارزش برند+ قیمت های بالا+ جایگاه یابی+ بدهی+ وابسته های برند+ بهره برداری+ کالا های مصرفی+ کالاهای با دوام+ چند برند+ وفادار دو گانه+ ایستایی و رکود+ یاداوری برند+ تشخیص برند+ ارزیاب دارای برند+ اهمیت برند+ دانش+ تمایل+ تمایز+ اعتماد+ مسائل مربوط به اطلاعات+ حکمرانی شرکتی+ سرمایه داری مردمی+ خصوصی سازی کوپنی+ طرف های ذی نفع+ پر عیب و ایراد+ تحمیل از بالا به پایین+ نهاد های الگوی پاکیزه+ صنایع ومعادن+ اقتصاد کتاب درسی+ توالی+ آهنگ+ خودجوش+ وام برای خرید سهام+ وام ها+ ورشکستگی بدهکار- محور+ تجدید ساختاری با انگیزه ورشکستگی+ مسیر قانون+ امر مطلق+ جابجایی+ چسب های اجتماعی+ اقتصاد جدید بازاری بعد سوسیالیست+ شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند+ اقتصاد شناسی قراردادهای کارگزاری+ بازار مدیران+ فرآیند تصرف شرکت ها+ هم طرازان+ سازمان TVA+ مشکلات سیستماتیک+ مراکز سود+ ترکیب مجدد+ طرح جامع+ ساماندهی فناوری+ گروه های هم سود+ راه حل داخلی+ مالکیت مشخص+ دست رباینده+ ریشه ای و شاخه ای+ نصب+ حکمرانی خوب+ خصوصی سازی+ اصلاحات+ مدیریت ارتباط با مشتری+ شهرداری+ مدیریت ارتباط با شهروند+ مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری+ مرکز تماس+ سفارشی شده+ اکتشافی+ نتیجه گرا+ تصمیم گرا+ روی خط+ نمابر+ آفیس+ اوت لوک+ هزینه اولیه+ تبلیغات یک جانبه+ غیبت+ هزینه های قطعی+ نمونه گیری برای سنجش کیفیت+ موانع دستیابی+ پاسخگویی+ تسویه+ اهداف مقداری+ حسابداری استراتژیک+ جوابگویی+ حسابدار+ حسابهای پرداختی+ موفقیت+ آزمون پیشرفت+ تصاحب+ عمل+ برنامه عملیاتی+ تحقیق عملی+ انگیزاننده+ کانال های فعالیت+ شنود فعال+ فعالیت+ برآورد زمان فعالیت ها+ هزینه واقعی+ تولید واقعی+ آمارگیر+ سیستم کنترل تطبیقی+ سازمان های انطباق پذیر+ فروش تطبیقی+ استراتژی تطبیقی+ ارزش افزوده+ هزینه های اداری+ قیمت گذاری اداری+ مدیریت اداری+ فرهنگ مدیریتی+ اختیار+ حالت من بزرگسالی+ تبلیغات+ آژانس تبلیغاتی+ مجوز تبلیغاتی+ بودجه تبلیغاتی+ هدف تبلیغاتی+ مفهوم تبلیغات+ اهداف تبلیغاتی+ مساله تبلیغاتی+ هدف تبلیغاتی+ برگ فروش+ تعلق+ خدمات پس ار فروش+ بازار بعد از خرید+ ارتباط نمایندگی+ تئوری نمایندگی+ صورت جلسه+ نمایندگی+ توافق نامه+ صنایع غذایی+ تعاونی کشاورزی+ فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی+ ایده آیدا+ هدف قرار دادن+ بارنامه هوایی+ تخصیص+

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…