دانلود پایان نامه

 

ولید سفارشی انبوه+ زمینه – آگاه+ مفهوم – آگاه+ “وابستگی به مدت (یک فرآیند)”+ رژیم صعودی / نزولی+ بازار صعودی+ بازار نزولی+ خط میانگین متحرک+ سازمان ماتریسی+ همراه بودن+ انجام دادن+ اکتساب+ در مقابل+ اقدام پژوهی+ خاص+ مختص+ فی البداهه+ وفق دادن+ توجه کردن+ طرفدار+ حامی+ معاشرت+ تعلق+ هوشیاری+ تنظیم+ صف بندی+ به صف کشیدن+ هم تراز کردن+ اهداف سالیانه+ بی نام+ تخلصی+ بی عاطفه+ خونسرد+ ظاهر+ آشکار+ نزدیک شدن+ عرصه+ صحنه+ برانگیختن+ تحریک کردن+ دقیقا گفتن+ شمرده سخن گفتن+ آثار هنری+ مونتاژ کردن+ ارزیابی کردن+ تقدیم کردن+ به عهده گرفته+ فرض+ گمان+ خصیصه+ شنوندگان+ تماشا گران+ اختیار+ ساختار اختیار+ استبدادی+ استقلال+ مغایر+ مخالف+ معکوس+ دفع کردن+ یادگیری اجتنابی+ پیشینه+ ترازنامه+ فرضیات پایه+ شکست دادن+ فائق آمدن+ مکتب رفتاری+ تعلق+ الگو گیری+ سوگیری+ تعصب+ اصلاح رفتار+ صورتحساب مواد+ مخلوط کردن+ ترکیب+ تیره شدن+ نامشخص بودن+ انعام+ جایزه+ عقلانیت محدود+ نقش واسطه ای+ طوفان فکری+ بودجه+ بوروکراسی+ جوانه زدن+ شروع به رشد کردن+ طرح تجاری+ استراتژی واحد تجاری+ گذشتن+ نادیده گرفتن+ طراحی به کمک رایانه/ تولید به کمک رایانه+ برنامه ریزی ظرفیت+ دوره زندگی+ شغل+ اتفاقی+ بی اهمیت+ طبقه بندی شده+ قاطع+ سببی+ قطعیت اطمینان+ زنجیره فرمان+ عامل تغییر+ در حال تغییر+ کانال+ مسئولیت+ ماموریت+ وضوح+ به ترتیب وقوع+ دارای ربط زمانی+ تولید یکپارجه کامپیوتری+ تئوری کلاسیک سازمانی+ سیستم بسته+ همراهی+ ائتلاف+ قدرت اجبار+ انسجام+ همبستگی+ همدستی+ همکاری+ مدیریت همکاری+ چانه زنی دسته جمعی+ ترکیب+ آمیزش+ تیم فرماندهی+ مطابق+ موافق+ کمیته+ مشترک+ روحیه مشترک+ ارتباطات+ دارای ارزش مقایسه+ صلاحیت+ شایستگی+ مزیت رقابتی+ اولویت های رقابتی+ رقابت+ پیچیدگی+ در برداشتن+ تعلیم با کمک کامپیوتر+ تصوری+ ادراکی+ نتیجه+ پیامد+ مختصر+ به پایان رسیدن+ نتیجه گرفتن+ واقعی+ هدایت کردن+ ادراه کردن+ مجرا+ معبر+ هیات+ پیکربندی کردن+ تعارض+ مطابقت کردن+ وفق دادن+ پیروی کردن+ تطابق+ تجانس+ دلالت ضمنی کردن بر+ پی در پی+ متوالی+ توافق+ وفاق+ مهارت ادراکی+ سازگار+ یکسان کردن+ یک کاسه کردن+ ثبات هدف+ دایمی+ پایدار+ ارباب رجوع+ مشتریان+ عامل تشکیل دهنده+ تشکیل دادن+ برقرار ساختن+ مباحثه+ زمینه+ مفاد+ رهیافت اقتضایی+ بهبود مستمر+ مغایر+ مخالف+ معکوس+ متباین و متقابل کردن+ مشارکت کردن+ شرکت کردن+ کنترل+ سیستم کنترلی+ کنترل+ عرفی+ قراردادی+ تبدیل+ هماهنگی+ عملکرد اجتماعی شرکت+ مسئولیت اجتماعی شرکت+ پاسخگویی اجتماعی شرکت+ استراتژی شرکت+ استراتژی سطح سازمان+ مشابه بودن+ برابر بودن+ مربوط بودن+ مرکز هزینه+ مدل هزینه منفعت+ جفت شدن+ هنر+ صنعت دستی+ اعتقاد داشتن+ نسبت دادن+ ضوابط+ معیارها+ معیارها+ سیستم فرهنگی+ فرهنگ+ قطع جریان+ متناوب+ نزول+ کاهش+ رکود اقتصادی+ فریب+ تزویر+ تصمیم گیری+ افول کردن+ افول+ رمز گشایی کردن+ اهدا+ تخصیص+ افترا+ بدگویی+ ناتمام+ ناقص+ تعویض اختیار+ عمدی+ نشان دادن+ راهی شدن+ روانه شدن+ بخش بندی کردن+ نقش کردن+ نمایش دادن+ مسخره کردن+ طراحی برای تولید+ معین کردن+ گماشتن+ زوال+ اضمحلال+ تعیین کننده+ بازدارنده+ منع کننده+ برنامه ریزی توسعه+ منحرف+ کجرو+ انحراف+ شیطان+ اختصاص دادن+ تشخیص+ تشخیصی+ تمایز+ تفکیک+ سیستم پرداخت متمایز+ پخش شدگی+ ریزش+ اضافه+ ابعاد+ سرمایه گذاری مستقیم+ رشته+ نظم+ ترتیب+ “صلاحدید (شخصی)”+ بودجه بندی بر اساس صلاحدید مدیر+ ممتاز کردن+ قضاوت کردن+ اخراج+ پراکندگی+ پراکندگی+ تفرق+ جابجایی+ جانشین سازی+ به هم ریختن+ قطع کردن+ منتشر کردن+ اختلاف نظر و عقیده+ مشخص+ معین+ مجزا+ تعریف کردن+ اعوجاج+ تعریف+ فرایند توزیعی+ بی اعتمادی+ تباین+ انشعاب+ گوناگونی+ منحرف کردن+ معطوف داشتن+ تقسیم+ تقسیم کار+ ارائه مدرک+ مسلط+ چیره+ سلطه جویی+ تحکم+ کوچک سازی+ دوران رکود+ طرح کردن+ زیان+ مانع+ به دلیل+ وظایف+ درگیری پویا+ شکاف درآمدی+ متغیرهای اقتصادی+ اثر بخشی+ کارایی+ خود+ نفس+ خود دوستی+ منقضی شدن+ گذشتن+ بیرون کشیدن+ استخراج کردن+ نخبه+ نخبگان+ برگزیده+ در برگرفتن+ پدیدار شدن+ توانمند سازی+ رقابت کردن+ تقلید کردن+ رمز گذاری کردن+ رمز کردن+ در برداشتن+ احاطه کردن+ مواجه شدن+ روبرو شدن+ تلاش+ کوشش+ اجرا کردن+ با زور انجام دادن+ جلب کردن+ احتکار کردن+ مجذوب+ ارتقا+ بهبود+ علایق شخصی برجسته+ مستلزم بودن+ متخصص بودن+ استراتژی سازمان+ نهاد+ ماهیت+ کارآفرین+ کارآفرینی+ معادله+ تعادل+ موازنه+ تئوری برابری+ تئوری ERC+ نادرست+ اشتباه+ ارزشهای مورد حمایت+ اساسا+ اخلاقیات+ مدیر نژاد پرست+ گریختن+ طفره رفتن+ ارزیابی+ سرانجام+ عاقبت+ گشادن+ بازکردن+ اضافی+ مفرط+ بیش از اندازه+ اجرا+ انجام+ اعمال کردن+ تئوری انتظار+ بودجه هزینه ای+ تخصص+ قدرت تخصص+ صادرات+ اخراج+ وسیع+ پهناور+ محیط خارجی+ ذینفعان خارجی+ خاموش سازی+ یادداشتهای بیرونی+ ساختن+ نسبتا+ تشریفات+ بازخور+ رئیس پوشالی+ دست نشانده+ بودجه مالی+ صورت مالی+ مدیران خط مقدم+ نمودار استخوان ماهی+ تمرکز+ تثبیت+ ناقص کردن+ معیوب کردن+ جریانات+ به نفع…+ سرکارگر+ کانال رسمی ارتباطات+ ارزیابی روش مند سازی+ پرورش دادن+ فرانشیز+ اختیار وظیفه ای+ مدیر وظیفه ای+ سازمان وظیفه ای+ استراتژی سطح وظیفه ای+ وظایف+ مدیر عمومی+ عام+ عمومی+ نوعی+ به خطر انداختن+ از این سو و آن سو جمع شده+ حاصل شده+ شراکت استراتژیک جهانی+ جهانی سازی+ عبور کردن+ هدف+ تئوری هدف گذاری+ زنجیره های خوشه انگوری+ درک+ مختل کردن+ مانع شدن+ اثر هالوژن+ ناهمگن+ اصول مکاشفه ای+ سلسه مراتب+ تیمهای کارا+ عقب انداختن+ به تاخیر انداختن+ استخدام+ مشخصات استخدام+ یکسانی+ یک جوری+ عدوات+ خصومت+ سرمایه انسانی+ روابط انسانی+ مدیریت منابع انسانی+ برنامه ریزی منابع انسانی+ مهارت انسانی+ بهداشت+ علم بهداشت+ بیکار+ توهم+ باز داشتن+ مانع شدن+ مفهوم+ “دلالت (ضمنی)”+ ضمنی+ فقیر کردن+ فقیر+ به ضمیه+ با+ در ارتباط با+ ناتوانی+ درماندگی+ عجز+ بی اعتنائی+ رویداد+ سرشت+ نهاد+ صورت درآمد+ مجمل+ بی نتیجه+ غیر قاطع+ بی انتها+ تحریک کردن+ ترغیب+ اجتناب ناپذیر+ استنباط+ تاثیر+ نفوذ+ ارتباطات غیر رسمی+ ساختار سازمانی غیر رسمی+ ارزیابی عملکرد غیر رسمی+ مالکیت اطلاعات+ زیر ساخت+ جزء+ جزء ترکیبی+ ذاتی+ داده ها+ بینش+ بصیرت+ تحریک کردن+ الهام بخشیدن+ آموزش+ راهنمایی+ مفید+ سودمند+ وسیله+ عایق گذاری+ جدا کردن+ یکپارچگی+ اجتماع+ فرایند یکپارچه+ دوستی+ امانت+ شدید+ مقصود+ مفهوم+ غرض+ تکراری+ تکرار شونده+ متناوب+ دوره ای+ ذینفعان داخلی+ ترجمه کردن+ تفسیر کردن+ فاصله زمانی+ درهم بافته+ کارآفرینی سازمانی+ یادداشتهای درونی+ موجودی+ مرکز سرمایه+ شکست ناپذیری+ مسئله+ شرح شغل+ طراحی شغل+ توسعه شغل+ غنای شغلی+ اعلان شغلی+ تخصصی سازی شغلی+ سرمایه گذاری مشترک+ سیستم موجودی به هنگام+ نواحی عملکردی کلیدی+ نواحی هدف کلیدی+ ارتباطات مورب+ روابط رهبر عضو+ رهبری+ وظایف رهبر+ سبکهای رهبری+ رهبری کردن+ شاخص کمترین همکار ترجیحی+ مهلت+ تاخیر+ تقنین+ قانون گذاری+ قانونی+ مشروع+ قدرت مشروع+ “(قانونی)”+ دین+ بدهی+ مسئولیت+ رابط+ تحت لیسانس+ خون حیاتی+ نیروی حیاتی+ اختیار صفی+ قدرت نقد پذیری+ دایره+ کلان+ مقدار و اندازه+ مدیریت+ مدیریت بر مبنای هدف+ مکتب علم مدیریت+ سیستم مدیریتی+ مدیر+ عملکرد مدیریتی+ شبکه مدیریت+ اداره کردن+ حاشیه ای+ سلسله مراتب نیازهای مازلو+ برنامه ریزی مواد+ ساختار ماتریسی+ سیستم مکانیکی+ منحصرا+ فقط+ ادغام+ امتزاج+ پیام+ مدیران میانی+ مرحله برجسته+ ماموریت+ رسم+ اسلوب+ سبک+ مدل+ نسبیت گرایی اخلاقی+ قوانین اخلاقی+ اخلاق+ صرفه جویی حرکت+ انگیزش+ تکثر فرهنگی+ سازمان چند بخشی+ سازمان چند ملیتی+ به سرعت ایجاد کردن+ دوجانبه+ دوطرفه+ تئوری نیاز+ مذاکره+ رویکرد جدید پرداخت+ “جایگاه (طاقچه)”+ پارازیت+ اسمی+ هدایت شده+ تصمیمات برنامه ریزی نشده+ هنجارها+ تصور+ اندیشه+ ابطال+ لغو+ اطاعات+ فرمانبرداری+ وسواس+ فکر دائمی+ عینیت+ تعهد+ منسوخی+ از کار افتادگی+ از رواج افتاده+ منسوخ+ فضول+ رویداد+ فرد+ طاق+ همزمان+ در همان لحظه+ یک دفعه ای+ سیستم باز+ عامل+ بودجه عملیاتی+ طرح های عملیاتی+ عملیات+ مدیریت عملیات+ تحقیق در عملیات+ فرصت+ خوشبینانه+ سیستم ارکانیک+ سازماندهی+ سازمان+ فرصت سازمانی+ طراحی سازمانی+ توسعه سازمانی+ عملکرد سازمانی+ ساختار سازمانی غیر رسمی+ تمایل+ روند+ گرایش+ وابستگی متقابل نتایج+ طرح کلی+ ستاده ها+ دست بالا گرفتن+ سرتاسری+ جامع+ بار اضافی+ اضافی+ مدیریت مشارکتی+ مدل مسیر هدف+ حمایت کردن+ رفیق+ همکار+ رابطه+ مربوط بودن+ مربوط+ بدبینانه+ مورد علاقه+ عزیز+ روان درمانگر+ اشاره دقیق کردن به+ تله+ دام+ تغییرات برنامه ریزی شده+ برنامه ریزی+ خط مشی+ کمیته های سیاسی+ متغیرهای سیاسی+ بررسی کردن+ چارچوب پورتفولیو+ سرمایه گذاری پورتفولیو+ شرح منصب+ قدرت مقام+ تقویت مثبت+ فرض کردن+ قدرت+ اولویت+ حق تقدم+ مانع چیزی شدن+ مسدود کردن+ نابهنگام+ به موقع+ فرض+ اساس بحث+ غالب+ غالب شدن+ حاکم شدن+ مقدمتا+ مهمترین+ اصلی ترین+ اولی+ قبلی+ کندو کاو+ جستجو+ احتمال+ مشکل+ فرایند+ به دست آوردن+ تحصیل کردن+ سازمان محصولی+ سازمان تولیدی+ بهره وری+ مرکز سود+ عمیق+ ژرف+ برنامه+ تصمیمات برنامه ریزی شده+ پروژه+ تیم پروژه+ تعمیم+ گسترش+ برانگیختن+ متناسب+ به نسبت+ موضوع+ پیشنهاد+ تنبیه+ تعقیب کردن+ با کیفیت+ حلقه کیفیت+ قابل سنجش+ نسبت+ جیره+ جیره بندی+ مدل عقلانی تصمیم گیری+ توجیه+ به آسانی+ پیش نگری حقیقی شغل+ ارزیابی تازه و مجدد+ “گیرنده (پیام)”+ دوجانبه+ استخدام+ مهندسی مجدد+ اطلاق شده+ گروه مرجع+ مورد مراجعه+ ارجاعی+ قدرت مرجع+ خودداری کردن+ انجماد مجدد+ درباره+ تئوری تقویت+ عوض کردن+ منتقل کردن+ نشان دادن+ لازم+ ضروری+ تحقیق و توسعه+ شباهت داشتن+ مانند بودن+ اقامت داشتن+ مقیم بودن+ مربوطه+ مربوط+ نگهداشتن+ جلوگیری کردن+ کند ساختن+ نگه داشتن+ حفظ کردن+ بدست آوردن+ بازیافتن+ بودجه درآمدی+ قدرت پاداش+ مسخره کرده+ حقوق+ ریسک+ مخاطره+ قوانین اخلاقی+ رضایت بخش+ خرسند کننده+ تصمیم رضایت بخش+ نظارت+ بررسی+ اندک+ قلیل+ الگو+ مدل+ تئوری مدیریت علمی+ انتخاب+ تیم های خود مدیریت شده+ گروه های کاری خود مدیریت شده+ فرستنده+ احساس قوت+ آموزش حساسیت+ توالی+ سازمان خدماتی+ مدل اس 7+ هدایت کردن+ علامت دادن+ مشخص کردن+ ساده+ ساده طبع+ برنامه یکباره ای+ تئوری رهبری موقعیتی+ سکون+ کسب و کار کوچک+ ممیزی اجتماعی+ متغیرهای اجتماعی+ اجتماعی کردن+ پیشرفته+ شامل شدن+ گنجاندن چیزی+ حیطه کنترل مدیریت+ فضایی+ فاصله ای+ گسترش دادن+ بوجود آوردن+ گروه های ذینفع+ اختیار ستادی+ ذینفعان+ قائم+ جاری+ برنامه بادوام+ شروع+ اوج+ شدید+ صورت جریانات نقدی+ کنترل فرایند آماری+ ریشه داشتن+ نشات گرفتن+ کلیشه+ گفتار قالبی+ انگیختن+ تصادفی+ انباشتن+ ذخیره کردن+ کرونومتر+ مدیریت استراتژیک+ نقاط کنترل استراتژیک+ برنامه های استراتژیک+ استراتژی+ پیاده سازی استراتژی+ کوشیدن+ ذهنی+ تبعیت+ قابل توجه+ به مقدار زیاد+ سیستمهای فرعی+ پی در پی+ متوالی+ خلاصه و اجمال+ سرپرست+ ناظر+ مافوق+ ارشد+ تیم های ارشد+ نظارت+ مراقبت+ پاییدن+ نظارت+ توسعه پایدار+ سریع+ علامت+ نشانه+ هم افزایی+ ترکیب+ آمیختن+ مرز سیستم+ رویکرد سیستم+ نیروی کار+ وابستگی بین مشاغل+ ساختار وظیفه+ تیم+ تیم سازی+ مهارت فنی+ سیستم فنی+ متغیرهای تکنولوژیکی+ تئوری+ پیشرفت کردن+ رونق یافتن+ مرتب+ منظم+ وابسته بودن+ مدیر ارشد+ مدیریت کیفیت جامع+ پیگیری+ برنامه آموزش+ تحلیل مراوده ای+ بالاتر بودن+ برتری یافتن+ گذار+ تحول+ آغاز کردن+ کم ارزش+ مبتذل+ متلاطم+ تئوری دو عاملی+ نمونه دادن+ نهایتا+ هم رأیی+ پیش بینی نشده+ عدم قطعیت+ تحمل کردن+ متحمل شدن+ به عهده گرفتن+ تقبل کردن+ زیادی+ بی مورد+ غیر ضرور+ خروج از انجماد+ یکرنگی+ یکسانی+ غیر عمدی+ پویا+ استفاده کردن+ به کار بردن+ مدینه فاضله+ ظرفیت+ انتظار+ اعتبار+ تائید+ ارزشها+ مخاطره+ ریسک+ قابل تصدیق بودن+ ارتباطات عمودی+ ادغام عمودی+ شبیه سازی+ ماندنی+ قابل دوام+ بیان کردن+ ادا کردن+ داوطلبانه+ خودداری+ کار در جریان+ ادبیات نیروی کار+ بار دادن+ منجر شدن+ منطقه بی تفاوتی

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 

 

ارزش ویژه برند+ ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری+ قدرت برند+ وفاداری برند+ مدل ارزیابی دارایی برند+ آگاهی برند+ مالکیت فکری و معنوی+ شرکت کل گرا+ تجاری+ نام تجاری+ نشان تجاری+ تصویر ذهنی از برند+ ارزش برند+ قیمت های بالا+ جایگاه یابی+ بدهی+ وابسته های برند+ بهره برداری+ کالا های مصرفی+ کالاهای با دوام+ چند برند+ وفادار دو گانه+ ایستایی و رکود+ یاداوری برند+ تشخیص برند+ ارزیاب دارای برند+ اهمیت برند+ دانش+ تمایل+ تمایز+ اعتماد+ مسائل مربوط به اطلاعات+ حکمرانی شرکتی+ سرمایه داری مردمی+ خصوصی سازی کوپنی+ طرف های ذی نفع+ پر عیب و ایراد+ تحمیل از بالا به پایین+ نهاد های الگوی پاکیزه+ صنایع ومعادن+ اقتصاد کتاب درسی+ توالی+ آهنگ+ خودجوش+ وام برای خرید سهام+ وام ها+ ورشکستگی بدهکار- محور+ تجدید ساختاری با انگیزه ورشکستگی+ مسیر قانون+ امر مطلق+ جابجایی+ چسب های اجتماعی+ اقتصاد جدید بازاری بعد سوسیالیست+ شرکت های بزرگ که سهام معامله میکنند+ اقتصاد شناسی قراردادهای کارگزاری+ بازار مدیران+ فرآیند تصرف شرکت ها+ هم طرازان+ سازمان TVA+ مشکلات سیستماتیک+ مراکز سود+ ترکیب مجدد+ طرح جامع+ ساماندهی فناوری+ گروه های هم سود+ راه حل داخلی+ مالکیت مشخص+ دست رباینده+ ریشه ای و شاخه ای+ نصب+ حکمرانی خوب+ خصوصی سازی+ اصلاحات+ مدیریت ارتباط با مشتری+ شهرداری+ مدیریت ارتباط با شهروند+ مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری+ مرکز تماس+ سفارشی شده+ اکتشافی+ نتیجه گرا+ تصمیم گرا+ روی خط+ نمابر+ آفیس+ اوت لوک+ هزینه اولیه+ تبلیغات یک جانبه+ غیبت+ هزینه های قطعی+ نمونه گیری برای سنجش کیفیت+ موانع دستیابی+ پاسخگویی+ تسویه+ اهداف مقداری+ حسابداری استراتژیک+ جوابگویی+ حسابدار+ حسابهای پرداختی+ موفقیت+ آزمون پیشرفت+ تصاحب+ عمل+ برنامه عملیاتی+ تحقیق عملی+ انگیزاننده+ کانال های فعالیت+ شنود فعال+ فعالیت+ برآورد زمان فعالیت ها+ هزینه واقعی+ تولید واقعی+ آمارگیر+ سیستم کنترل تطبیقی+ سازمان های انطباق پذیر+ فروش تطبیقی+ استراتژی تطبیقی+ ارزش افزوده+ هزینه های اداری+ قیمت گذاری اداری+ مدیریت اداری+ فرهنگ مدیریتی+ اختیار+ حالت من بزرگسالی+ تبلیغات+ آژانس تبلیغاتی+ مجوز تبلیغاتی+ بودجه تبلیغاتی+ هدف تبلیغاتی+ مفهوم تبلیغات+ اهداف تبلیغاتی+ مساله تبلیغاتی+ هدف تبلیغاتی+ برگ فروش+ تعلق+ خدمات پس ار فروش+ بازار بعد از خرید+ ارتباط نمایندگی+ تئوری نمایندگی+ صورت جلسه+ نمایندگی+ توافق نامه+ صنایع غذایی+ تعاونی کشاورزی+ فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی+ ایده آیدا+ هدف قرار دادن+ بارنامه هوایی+ تخصیص+