دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

میته مشورتی+ کنفرانس مشورتی+ مجمع مشورتی+ مجمع مشورتی+ خدمات مشورتی+ خدمات مشاوره‌ای+ ستاد مشورتی+ حمایتگری+ طرفداری+ زیبائی شناسی+ زیبائی گرایی+ عاطفی+ رفتار احساس عاطفی+ حیطه عاطفی+ حیطه تأثیر+ آزمون مربوط به عاطفه+ وابسته+ شرکتهای وابسته+ تعلق+ وابستگی اجتماعی+ نزدیکی+ اجاره دربست+ تراز آزمایشی اختتامی+ پس از وضع مالیات درآمد قابل تصرف+ از تاریخ بعد+ پس از ساعات اداری+ آموزش فوق برنامه+ پس از رویت+ تجزیه وتحلیل سنی+ صندوق نمایندگی+ وجوه امانی+ کارگاه اتحادیه نمایندگی+ تئوری نمایندگی+ دستور جلسه+ دستور کار+ برنامه کار+ نماینده+ کارگزار+ عامل+ واسط+ عاملین تولید+ عوامل تولید+ مجموع+ کل کلان+ بنگاه مرکب+ تصدی جمعی+ تقاضای کل+ تابع تقاضای کل+ مخارج کل+ درآمد کل+ بدهی کل+ دیون+ تابع تولید کلی+ ریسک کلی+ تابع عرضه کل+ واکنش پرخاشگرانه+ پرخاشگری+ تهاجم+ پرخاشگر+ غریزه پرخاشگری+ سرمایه گذاری متهورانه+ سرمایه گذاری شجاعانه همراه با پذیرش خطر+ واکنش پرخاشگرانه+ تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی+ زمان‌بندی مطالبات+ صرافی+ دلالی برات+ قیمت مورد توافق+ قیمت مقطوع+ توافق+ موافقت نامه+ توافق با حکمیت+ شرایط قراردادی+ تجربه آها+ قرارداد وابسته به شانس+ قرار داد اقتضائی+ الگوریتم+ حق گمرکی+ از خود بیگانگی+ خریدار+ انتقال گیرنده+ واگذار کننده+ انتقال دهنده+ فروشنده+ به صف درآوردن+ ردیف کردن+ ارتباط همه جانبه+ روش نرخ جاری+ بیمه تمام زیان+ بیمه کل خسارت+ جنگ همه جانبه+ جنگ هسته‌ای همه‌ گیر یا همگانی+ صورت مالی جامع+ مفهوم تمامی منابع+ کلیه خطرات+ ارتباط همه جانبه+ تمامی منابع مالی+ نظریه شمول کلی+ تابعیت+ وفاداری+ تبعیت+ اتحاد+ وصلت+ پیوستگی+ سیاست اتحاد+ شرکت وابسته+ تسهیم+ تخصیص+ تسهیم هزینه+ تخصیص سربار+ تسهیم سربار+ تخصیص منابع+ قابل تخصیص+ قابل توزیع+ تخصیص دادن+ تقسیط اعتبار+ تخصیص اعتبار+ دفتر اعتبارات+ دفتر تقسیم اعتبار+ اعلامیه تخصیص سهام+ پرداخت+ قابل تخصیص+ قابل توزیع+ سهام تخصیص داده شده+ گیرنده سهم+ تخفیف مخصوص+ مستمری+ مقرری+ کاهش+ تجویز+ فوق العاده+ ارفاق+ مطالبات مشکوک الوصول+ اعتبار مطالبات مشکوک+ ذخیره استهلاک+ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ حدودمجاز احتمال خطر نمونه ‌گیری دقت+ ذخیره مطالبات غیر قابل وصول+ اندوخته ذخیره رهبرای ضمانت محصول+ روش اندوخته گیری+ روش ایجاد ذخیره+ فرجه+ فرصت+ متحد+ میانجی+ پیوست سند+ ضمیمه سند+ الحاقیه برات+ احتمال خطر آلفا+ بایگانی به ترتیب الفباء+ متناوب+ نوبت+ یک درمیانی+ قائم مقام+ علی البدل+ متناوب+ عوض و بدل+ کامپیوتر متناوب+ مدیر علی البدل+ جریان متناوب+ جریان پیوسته+ بدل+ گزینه بدیل+ شق+ قواعد بدیل در حسابداری+ قواعد جایگزین در حسابداری+ بودجه های بدیل+ هزینه مبدل+ هزینه عوض+ هزینه جانشینی+ هزینه اختصاری+ فرض مقابل+ نرخ دیگر+ نرخ متبادل+ نرخ اختیاری+ استاندارد جایگزین+ استاندارد جایگزین+ ادغام+ اتحاد سازمانهای مختلف+ پیوند گروهی+ بیهنجاری+ بینظمی+ ابهام+ دوگونه سنج+ اصلاح کردن+ بهتر کردن+ پیشنهادی را اصلاح کردن+ حسابی را اصلاح کردن حرج و تعدیل کردن+ تصحیح شده+ صورتحساب اصلاحی+ تغییرات در اظهارنامه+ جریمه نقدی+ جریمه+ انجمن حسابداری رسمی آمریکا+ روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده+ استهلاک تقلیل+ وجه استهلاکی جمع ذخایر+ استهلاک بدهی+ تخصیص استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه+ استهلاک سرقفلی+ استهلاک دارائیهای نامشهود+ استهلاک اجاره+ استهلاک وام+ جدول استهلاک+ جدول باز پرداخت اسقاط وام+ بهای مستهک شده+ منبع+ مقدار+ مبلغ بدهی+ اختلاف قیمت+ مبلغ تحقق یافته+ حاصلضرب سرمایه در مدت+ استعمال مضاعف ثبت مجدد و جمع+ مقدار آگهی اخبار+ بالغ بر+ مانند+ شبیه+ تابعی+ آزمون تعیین روابط شباهتها+ فرقها+ سیستمها+ مانند+ شبیه+ قیاس+ قیاس و استعاره+ کامپیوتر قیاسی+ آزمون قیاس تمثیل+ تجزیه و تحلیل+ دفتر تحلیل صورت تجزیه+ تجزیه و تحلیل برحسب مشتریان+ تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق+ تجزیه و تحلیل عناصر عوامل+ تجزیه و تحلیل برنامه‌ریزی+ تجزیه و تحلیل روند+ تجزیه و تحلیل عینی+ تجزیه و تحلیل همبستگی+ فلح موشکافی+ حسابرسی تحلیلی+ داده های تحلیلی+ مدل تحلیلی+ جامعه شناسی تحلیلی+ شکل تحلیلی+ تابع تحلیلی+ روشهای تحلیلی+ آزمون تحلیلی+ تجزیه و تحلیل کردن+ هرج و مرج طلبی+ ساختار زاویه‌ای+ فعالیت نقاشی متحرک+ از بین برنده+ سالانه+ خلاصه آمار سالانه+ حسابهای سالانه+ حسابرسی سالانه+ بودجه سالانه+ مخارج سالانه سرمایه+ گزارش مالی سالانه+ مجمع عمومی سالانه+ عامل بهبود سالانه+ درآمد سالانه+ نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری+ هزینه یابی صرفارزشافزوده سالانه+ گزارش سالانه+ بازده سالانه+ صورت سالانه+ ارزش مصرف سالانه+ دستمزد سالانه+ سالانه کردن+ پرداخت تقسیطی+ سالواره مستمری مقرری+ اوراق قرضه بدون سررسیدبا پرداختهای ادواری بهره+ مستمری قطعی سالانه+ مستمری معین سالانه+ قرارداد مستمری+ پیش پرداخت سالواره+ سالواره معوق+ عامل بهره اقساط مساوی+ صندوق مستمری+ وجوه مستمری+ بیهنجاری+ اعتقاد به بینظمی+ پاسخنامه+ همکاری+ تعارض آمیز+ همکاری خصمانه+ همکاری اجباری+ تعارض+ انسان نگارانه+ ضد تورم+ واقعیت ستیزی+ نتایج پیش بینی شده+ چرتکه+ کنارگذاری+ هزینه قطع غیر عادی+ تخفیف+ لغو مالیات+ تعطیل یا توقف عملیات+ خلاصه حسابها+ خلاصه ترازنامه+ ترازنامه خلاصه شده+ اختصار+ مختصر کردن+ روش اختصار+ سیستم استفاده از اختصارات+ واگذار کردن رها کردن+ توان+ تئوری توانائی پرداخت+ توان باز پرداخت بدهی در سر رسید+ آزمون لیاقت شایستگی+ استعداد آموختن+ توانایی آموختن+ نابهنجار+ هزینه های غیر عادی+ ضایعات غیر عادی+ واحدهای ضایع شده غیر عادی+ شاخص عملکرد غیرعادی+ شاخص تغییرات نامنظم+ ضایعات فوق العاده –افت کاهشغیر عادی+ ضایعات غیر عادی+ ضایعات فوق العاده+ معاملات غیر عادی –مبادله غیر عادی+ حذف پست+ حق اشتراک+ ابونه+ بیش از بهای اسمی+ بیش از قیمت اسمی+ خلاصه حسابها+ خلاصه کردن+ خلاصه ترازنامه+ ترازنامه خلاصه شده+ خلاصه+ اختصار+ لغو+ ابطال+ فسخ+ غیبت+ غیاب+ غیاب پس از مرخصی+ مقطوع+ مطلق+ قیمت مقطوع+ اولویت مطلق در پرداخت طلبکاران در ورشکستگی یا تجدید سازمان+ فراوانی تجمعی مطلق+ انحراف مطلق+ فراوانی مطلق یا تعداد+ انحصار مطلق+ ضوابط مطلق+ قدر مطلق+ جذب کردن+ تخصیص+ هزینه جذب شده+ سربار جذب شده+ جذب+ ادغام+ حساب جذب+ هزینه یابی جذبی+ جذب هزینه ثابت+ نرخ جذب+ ظرفیت قابل جذب+ خلاصه چکیده مطالب+ یک کاسه کردن اقلام+ انتزاعی+ مجرد خلاصه+ سند مالکیت+ چکیده کلمات+ خلاصه کردن+ آزمون استدلال تدریجی+ اجزاء مجرد+ خلاصه حساب+ صورت انطباق متوسط+ سیستم‌های مجرد+ اندیشه مجرد+ اخراج اهانت امیز+ معافیت مالیاتی نامشروع+ انتزاع+ آموزشی+ آکادمیک+ آزمون استعداد تحصیلی+ پیشرفت تحصیلی+ درجه مرتبه دانشگاهی+ آموزش دانشگاهی+ صحت+ سیستم بازیافت سریع بهای ثمام شده+ دوره فشرده+ استهلاک زودرس استهلاک سریع+ طرحهای ضربتی+ برنامه فشرده+ پاداش تسریعی پاداش افزایش تولید+ شرط تسریع در پرداخت دیون+ اصل شتاب+ نظریه شتاب+ رویکرد پذیرش یا عدم پذیرش+ قبول مسئولیت+ قابل قبول+ سطح پردازش قابل قبول+ رفتارهای قابل قبول+ میزان کیفیت قابل قبول کالا+ حد نصاب مرغوبیت+ ریسک قابل قبول پذیرش نادرست+ ریسک قابل قبول اعتماد بیش از حد+ پذیرش+ قبولی+ برات پذیرش+ سند قابل قبول+ اعتبار قبولی+ مؤسسه قبولی+ مؤسسه پذیرش+ بازرسی پذیرش+ بازار برات+ نمونه برداری برای رد یا قبول+ نمونه‌گیری پذیرشی+ طرح نمونه گیری برای پذیرش+ آزمایش برای پذیرش+ رویه‌های پذیرفته شده+ قبول سفارش اضافی+ قبول نویس+ پذیرش نویس+ دستیابی+ دسترسی+ روش دسترسی به اطلاعات+ خدمات ضمنی معین+ به ترتیب خرید در دفتر ثبت کردن+ زمان دسترسی به اطلاعات+ حادثه+ تصادف+ جلوگیری از تصادفات+ کنترل تصادفات+ مستمری فوت ناشی از کار+ مستمری وظیفه+ میزان تکرار حادثه+ بیمه تصادف حادثه+ مستمری فوقت ناشی از کار+ اجتماع همساز+ فرهنگ همساز تطبیقی+ گروه همساز+ جامعه همساز+ اجتماع همساز+ سفته مبادلاتی+ برات مبادلاتی+ برات دوستانه+ برات مبادلاتی+ ظهر نویسی مبادله ای+ گروه همسازی+ برات مبادله ای+ برات دوستانه+ برات مبادله ای+ برات دوستانه+ ضامن برات+ کارگر کمکی+ یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی+ ضمیمه کردن+ نائل شدن به هدف+ رسیدن به هدف+ موافقت+ توافق+ موافقت و رضایت+ مطابق معمول+ بر طبق عادت+ مطابق معمول+ بنابر مقتضات+ حساب+ وضع+ ترازنامه به شکل حساب+ مانده حساب+ مانده نقدی+ دفتر حساب+ دفتر ثبت+ طبقه بندی حسابها+ قسمت حسابداری+ حساب جاری+ حسابجاری بهره دار+ شکل حساب+ سرفصل حساب+ عنوان حساب+ مسئول حساب+ حساب مخارج+ حساب پرداختی+ حساب بستانکاران+ حساب پرداخت کردن+ حساب گیرنده+ حساب مودی+ دهنده وجه+ حساب بدهکاران+ حساب دریافتی کردنی+ حساب فروش+ تسویه حساب+ مفاصا حساب+ ذیحسابی+ جوابگوئی+ واحد ذیحسابی –واحد مسئولیت+ واحد مسئول حسابداری+ حسابدار+ مسئول حساب+ محاسبه+ ذیحساب+ فرد مسئول+ ذیحساب+ فرد مسئول+ حسابداری+ هیات حسابداری+ حرفه حسابداری+ حسابدار+ حسابرس+ رئیس کل حسابداری+ حسابدار مسئول+ حسابرس مسئول+ گزارش حسابرسان+ حسابداری+ محاسبه+ حسابداری به عنوان کالا+ حسابداری به عنوان واقعیت اقتصادی+ حسابداری به عنوان ایدئولوژی+ حسابداری به عنوان زبان+ حسابداری به عنوان علم چند بعدی+ تعدیلهای حسابداری+ فرضیات حسابداری+ ماده نقدی+ مبانی حسابداری+ روش بتای حسابداری+ دفتر حساب+ دفتر ثبت+ تغییرات حسابداری+ مفاهیم حسابداری+ کنترلهای حسابداری+ ملاحظات حسابداری+ میثاق های حسابداری+ احتیاط در حسابداری+ حسابداری+ دور حسابداری+ چرخه حسابداری+ سیکل+ داده هایاطلاعات حسابداری+ قسمت حسابداری+ سود حسابداری+ عایدات حسابداری+ شخصیت حسابداری+ ثبت حسابداری+ اشتباههات حسابداری+ معادله حسابداری+ برآوردهای حسابداری+ رویداد حسابداری+ شواهد ومدارک حسابداری+ ریسک ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارزدر حسابداری+ سود حسابداری+ سیستم اطلاعاتی حسابدرای+ موسسه حسابرسی+ حسابداری هزینه سرمایه+ حسابداری شرکتهای فرعی خارجی+ حسابداری فروش اقساطی+ حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه+ حسابداری تجدید سازمان+ هویت حسابداری+ دفاتر روزنامه حسابداری+ نقدینگی حسابداری+ ماشینهای حسابداری+ مدیریت حسابداری+ دستورالعمل راهنمایحسابداری+ اندازه‌گیریهای حسابداری+ مقیاسهای اندازه‌گیری های حسابداری+ روش حسابداری+ الگوی حسابدرای+ کارمند ارشد حسابداری+ حسابداری حقوق و دستمزد+ علم تعلیم حسابداری+ دوره حسابداری+ دوره محاسباتی دوره عمل حسابدرای+ مفهوم دوره حسابداری+ فرض بنیادی دوره حسابداری+ برنامه حسابداری+ رویه‌های حسابداری+ خط مشی حسابداری+ مفروضات موضوعه حسابداری+ فرضیات بنیادین حسابداری+ حسابدار عملی+ اصول حسابداری+ هیئات اصول حسابداری+ روشهای حسابداری+ حرفه حسابداری+ سودحسابداری+ نرخ بازده حسابداری+ نسبت حسابداری+ ثبت حسابداری+ تاریخ عطف حسابداری+ دوره عطف حسابداری+ مقررات حسابداری+ مدارک و اسناد حسابداری+ گزارشهای حسابداری+ استانداردهای حسابداری+ کمیته استانداردهای حسابداری+ حسابداری+ نظام حسابداری سیستم+ تنظیم شیوه‌های حسابداری+ تکنیکهای حسابداری+ حسابداری نظری و عملی+ نحوه عمل حسابداری+ واحد حسابدرای+ ارزیابی حسابداری+ حساب‌ها+ کد حسابها+ حساب‌های پرداختی+ گردش حسابهای پرداختنی+ دوره گردش حسابهای پرداختنی+ حسابهای دریافتنی+ جدول طبقه بندی سنی حسابهای دریافتنی+ دفترمعین حسابهای دریافتنی+ دوره وصول حسابهای دریافتنی+ افزایش مزد یکنواخت+ افزایش ارزش+ حسابداری تعهدی+ مبنای تعهدی+ مبنای تعهدی شناسایی درآمد+ بدهیهای ثبت نشده+ بدهیهای ناشی از هزینه‌های تحقق یافته+ مفهوم تعهدی+ مالیات معوق حقوق و دستمزد+ دارایی معوق+ درآمدهای ثبت نشده/ درآمدهای دریافتنی+ فرهیخته+ فرهنگ پذیر+ استهلاک انباشته+ ذخیره استهلاک+ حساب استهلاک انباشته+ سود سهام انباشته+ سود سهام توزیع نشده+ سود انباشته+ وجوه انباشته+ مزایای انباشته+ سهام با سود جمع شونده+ انباشت+ صحت میانگین+ نمره میزان دقت+ بازبینی دقیق+ کنترل درست+ دقت بدست آمده+ موقعیت کسب شده+ انجام انگیزه موفقیت+ نیاز به موفقیت+ تحقق هدف+ کسب موفقیت+ آزمون موفقیت و کامیابی+ آزمایش پیشرفت+ نسبت آنی+ اعلامیه+ تصدیق+ شناسایی+ تایید+ تحصیل کردن+ بدست‌ آوردن+ حاصل کردن+ نیازهای اکتسابی+ مآزاد کسب شده+ شرکت تحصیل کننده+ شرکت ادغام کننده+ تحصیل+ خرید+ هزینه تحصیل+ برگه درخواست خرید+ درخواست کالا+ مفاصا حساب+ تصفیه نامه+ مآزاد خرید+ سرقفلی تلفیقی+ خصمانه+ تسویه روی عرشه کشتی+ عمل+ فعل+ قانون+ عمل ارزشیابی+ قانون ورشکستگی+ قانون تصویب شده+ جماعت فعال+ کفل+ سرپرست+ اقدام+ عمل+ سهامدار+ تحقیق عملی+ واحدهای محرک+ مرحله راه‌اندازی+ برانگیزاننده+ حساب در جریان+ حساب فعال+ حساب غیر راکد+ مانده فعال+ فزونی صادرات بر واردات+ بایگانی جاری+ عقل فعال+ بازار فعال+ حالت اشتغال+ سهام فعال+ فعالیتهای مرتبط+ فهرست فعالیتها+ تنظیم مجدد فعالیتها+ فعالیت+ حساب فعالیت+ مبنای فعالیت+ هزینه یابی بر مبنای فعالیت+ نمودار فعالیت+ طبقه‌بندی بر حسب فعالیت+ پرونده فعالیتها+ فعالیت‌های مجاز+ سطح فعالیت+ فهرست فعالیت‌ها+ لیست فعالیت+ فعالیتهای موازی+ نسبتهای فعالیت+ نمونه‌گیری فعالیت+ عینی+ قیمت تمام شده واقعی+ هزینه های واقعی+ درآمد واقعی+ قیمت واقعی+ پس انداز واقعی+ وضعیت واقعی+ معاملات واقعی+ تجربه واقعی+ سیاست واقعی+ پیشرفت واقعی+ زمان واقعی+ مدت واقعی اجراء+ بار واقعی کار+ سود وزیان محاسبات بیمه ایمبالغ سپرده گذاری طرحهای بازنشستگی+ تبلیغات+ مجاور+ قابل جرح وتعدیل+ سازش پذیری+ تطبیق پذیری کارمند+ آزمون قابلیت انطباق+ تئوری سازش+ رفتار سازش پذیر+ رفتار انطباقی+ سازگاری توافق+ ساعات افزوده+ الحاق+ ظرفیت جدید تولید اضافی+ تخصیص اعتبار اضافی+ ظرفیت اضافی+ افزایش قیمت فروش+ کارهای اضافی+ جمع پذیر+ مجمع پذیری+ جمع پذیری+ اساس مناسب+ افشا کامل+ افشای کافی+ نمونه کافی+ نقاط غایی مجاور+ حکم ورشکستگی+ حساب الحاقی+ ترسیم جدول حقوقی جدول ترمیم حقوق+ گروه تعدیل شده+ نرخ بازده تعدیل شده+ تراز آزمایشی اصلاح شده ثبت اصلاحی+ ثبت اصطلاحی+ اصلاح / تعدیل+ اداره کردن+ قیمت اداره شده+ قیمت تنظیم شده+ حسابرسی اداری+ بودجه اداری+ عدم تمرکز اداری+ هزینه‌های اداری+ مخارج اداری+ سربار اداری+ دستگاه اداری+ نظارت اداری+ سرپرستی امور اداری+ رئیس+ مدیر+ اداره امور حکومت مرکزی+ اداره امور حکومت محلی+ اداری+ احکام اداری+ مشاور اداری+ هزینه‌های اداری و مالی+ دستگاه اداری+ رفتار اداری+ ظرفیت اداری+ تمرکز اداری+ مجاری اداری+ طبقه مدیران+ طبقه اداری+ ارتباطات اداری+ کنترلهای اداری+ فساد اداری+ هزینه اداری+ شورای اداری+ دادگاه اداری+ توسعه اداری+ گسترش اداری+ تقسیمات اداری+ تکالیف اداری+ وظایف اداری+ هزینه اداری+ وظایف اداری+ سلسله مراتب اداری+ موانع اداری+