دانلود پایان نامه

ا در دماهای پایین، مقرون به صرفه بودن، سادگی تجهیزات مورد نیاز و در نتیجه امکان تولید انبوه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۵۰]. بطور کلی سنتز فاز مایع در دماهای کمتر از C 2000 انجام می‌شود و این خصیصه امکان انتخاب زیرلایه‌های بیشتری را فراهم می‌کند. روند رشد در سنتز فاز مایع را می‌توان در محلول‌های آبی یا آلی یا ترکیبی از این دو انجام داد [۵۲- ۵۱].

الف- روش هیدروترمال

همانطور که در فصل اول اشاره شد، در این روش فرایند رشد در دو مرحله صورت می‌گیرد.
مرحله اول: تولید نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح زیرلایه. این روش را بذر گذاری می‌نامند. این بذرها، هسته‌هایی برای رشد نانو‌سیم‌ها بر روی سطح زیرلایه بمنظور کاهش سد ترمودینامیکی ‌می‌باشند [۵۳].
مرحله دوم رشد نانو سیم های عمودی اکسید روی از طریق قرار دادن بسترهای بذر گذاری شده در درون محلول آبی شامل نیترات


0 Comments

No Comment.