دانلود پایان نامه

ا در دماهای پایین، مقرون به صرفه بودن، سادگی تجهیزات مورد نیاز و در نتیجه امکان تولید انبوه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۵۰]. بطور کلی سنتز فاز مایع در دماهای کمتر از C 2000 انجام می‌شود و این خصیصه امکان انتخاب زیرلایه‌های بیشتری را فراهم می‌کند. روند رشد در سنتز فاز مایع را می‌توان در محلول‌های آبی یا آلی یا ترکیبی از این دو انجام داد [۵۲- ۵۱].

الف- روش هیدروترمال

همانطور که در فصل اول اشاره شد، در این روش فرایند رشد در دو مرحله صورت می‌گیرد.
مرحله اول: تولید نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح زیرلایه. این روش را بذر گذاری می‌نامند. این بذرها، هسته‌هایی برای رشد نانو‌سیم‌ها بر روی سطح زیرلایه بمنظور کاهش سد ترمودینامیکی ‌می‌باشند [۵۳].
مرحله دوم رشد نانو سیم های عمودی اکسید روی از طریق قرار دادن بسترهای بذر گذاری شده در درون محلول آبی شامل نیترات


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…