دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود .
3) رأی شماره 295 مورخه 17/3/1358 در دادگاه جزایی شعبه 105 قائمشهر
در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده 17 قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می گردد.
4) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره 120/85 به استناد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده 173 قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

 

 

 

5) همانطور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت

دسته‌ها: دسته اصلی