دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش اجباري کالا

مطابق بند 2 ماده 88 کنوانسيون « هرگاه کالا در معرض فساد سريع باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه غير متعارف باشد ، طرفي که مطابق مواد 85 يا 86 ملزم به حفظ آن است ، مکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارفي معمول دارد . مشاراليه حتي الامکان مکلف است اخطاري مبني بر قصد فروش جهت طرف ديگر ارسال نمايد » .

همان طوري که ديده مي شود اگر کالا در شرايط فوق قرار گيرد ، نگهدارنده نه تنها يک اختيار بلکه وظيفه دارد تا کالا را به فروش برساند ، به همين دليل فروشي که در بند 2 ماده 88 پيش بيني شده به « فروش اضطراري » معروف است ۱ و نگهدارنده در اين مورد مکلف به فروش است و در صورتي که به اين تکليف قانوني خود عمل نکند خسارات بيشتري به وجود مي آيد و ايشان به علت قصور در انجام تکليف قانوني در مقابل خسارات طرف مقابل مسئول مي باشد ۲.

سابقه تاريخي اين قاعده ( فروش اضطراري )را بايد در قانون فروش اسکانديناوي جستجوکرد که قانون متحدالشکل بيع بين المللي و در نتيجه کنوانسيون وين از آن الهام گرفته اند۳ .

فروش اضطراري در واقع نوعي استثناء بر ماده 62 کنوانسيون مي باشد ، چرا که ماده 62 مقرر مي دارد که فروشنده مي تواند خريدار را به پرداخت ثمن و پذيرش کالا ملزم کند ۴ ، اما همان طوري که گفته شده ماده 88 راه ديگري را نيز جلو راه فروشنده مي گذارد و آن بازفروش مي باشد .

در خصوص فروش اضطراري پيشنهاد شده بود که فروش در صورتي که خريدار چنين درخواستي کرده باشد صورت گيرد ، که مورد پذيرش کميته قرار نگرفت ۵ ، چرا که با وجود اين که در اين بند هيچ نقض قراردادي صورت نگرفته ۶ ،  اما طرف بايد به دليل فوريت امر و احتراز از هزينه ها و خسارات بيشتر اين

کار را در اسرع وقت صورت دهد و هر مانعي که اين امر را با تأخير مواجه کند را بايد کنار گذاشت .

و همين فوريت امر است که فلسفه وجودي اين بند را تشکيل مي دهد به عبارت ديگر وجود کالاي در معرض يا در اثناي فساد سريع و هزينه غيرمتعارف نگهداري که نوعي تغيير در اوضاع و احوال که عامل اختلاف بين بند يک و دو است باعث پيدايش مقررات اين بند مي باشد ۷ .

1 . John Felemegas , Ibid , p . 522 .

2 . برخي نويسندگان به جاي کاربرد الزامي بودن فروش در اين فرض ، آن را اختياري خوانده اند و در چند سطر پايين تر نيز آن را به عنوان يک حق نه يک تکليف درنظر گرفته اند که به احتمال زياد ناشي از مسامحه نويسنده بوده است .

Petar Sarcevic & Paul Volken , International Sale of Goods : ( Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer ) , 1986 , Oceana Publications , p . 262  .

3 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 681 .

4 . John O. Honnold , Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention , 1999 , 3rd ed , The Hague , Kluwer Law International , p . 528 .

5 . UNCITRAL , Yearbook , Volume VIII ( 1977 ) New York , A/CN.9Ser.A/1977, p . 62 .

6 . Harry M. Flechtner & et al  , Drafting Contracts under the CISG , 2008 , Oxford University Press , p . 501 .

7 . Astoria Produce Company v. Rolga Farmers Exchange , M3020-C , 2011 , In the Kualalumpur Regional Centre for Arbitration .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين