دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی

در نوشتگانِ علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه تدوین سیاست‌جنایی در مبارزه با بزهکاری، ناظر به رویکردی مبنی بر اتخاذ شیوه‌ها و یا روش‌هایی اعم از قبل و بعد از ارتکاب جرم باشد، اصطلاحِ «پاسخ یا پاسخ‌های اجتماعی» به کار می‌رود و چنانچه تدوین و اتخاذ روش صرفاً ناظر به «بعد از ارتکاب جرم» باشد، اصطلاحِ «واکنشِ اجتماعی» استعمال می‌گردد. (دلماس‌مارتی، 1379، ص 181) در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، تنوّع واکنش‌های پیش‌بینی شده در ذیل مواد (88) تا (91)، ناظر به پس از ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون است و صرفاً می‌توان از اصطلاحِ «واکنش‌های کیفری و غیرکیفریِ» اتخاذی در قبالِ آنان سخن راند. «واکنش‌های اجتماعی» شامل طیفِ گسترده‌ای از روش‌های سرکوبگر با عنوانِ «مجازات» و شیوه‌های حمایتی ـ تربیتیِ جامعه با عنوانِ «اقداماتِ تأمینی و تربیتی» است که مستند به مواد (146) تا (148) و نیز، مواد (88) تا (95) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، قابل اعمال نسبت به کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون است.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 1377، صص 210 ـ 208؛ همچنین، استفانی و دیگران، 1377، ص 597)

در ارتباط با ماهیتِ واکنش‌های اتخاذی در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانونِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون، ولو در قبالِ رفتارهای خشونت‌آمیز و صدمه‌زا نسبت به دیگران، بین علمای حقوق جزا و جرم‌شناسی، هیچ‌گونه تردیدی در حمایتی ـ تربیتی بودنِ آنها وجود ندارد. نگهداری آنان در مؤسساتِ اصلاحی ـ تربیتی، به مثابه آخرین حربه و در کوتاه‌ترین مدت، هرچند منتهی به سلب آزادی از آنان می‌شود؛ با این وجود، با عنایت به اینکه در طول مدت نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت که بایستی منطبق با موازینِ بین‌المللی و استانداردهای دقیقِ علمیِ مدیریت باشد،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی