دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

بند دوم :تشديد درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى 3

 

هيچ موردى در قانون تعزيرات وجود ندارد كه از ده تا پانزده ســال حبس منطبق با مجازات درجه ى 3 باشد؛ اما پنج مورد از حداكثر مجازات آنها مطابق با درجه ى 3 مىباشد؛ اما حداقل حبس آنها كمتر اســت. دو مورد از اين تعداد، حداقل سه سال حبس  و سه مورد حداقل پنج سال حبس داردیعنی حداقل انها به ترتیب هفت یا ÷نج سال کمتراز میزان حداقل درجه 3 میباشد

 

بند سوم:تشديد درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى 4

 

موردى از قانون تعزيرات وجود ندارد كه از پنج تا ده ســال حبس داشــته باشــد و عينا مجازات منطبق با درجه ى 4 باشــد؛ اما نوزده مورد وجــود دارد كه حداكثر آن مطابق با درجه ى 4 است؛ ؛ در شش مورد حداقل مجازات  یکسال و در پنج مورد  دو سال و در هفت مورد سه سال میباشد

بند چهارم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 5

در قانون تعزيرات مصوب 1375 هشتاد و يك مورد حبس مشمول درجه ى 5 پيش بينى شده است كه فقط شش مورد آن كه ً كاملا با اين درجه منطبق است؛ يعنى از دو تا پنج ســال حبس تعيين شده اســت؛ اما در مقابل هفتاد و پنج مورد هســت كه مشمول اين درجه مىشــود، اما ً كاملا با آن منطبق نمىباشد. بنابراين، فقط شــش مورد از قانون تعزيرات، هماهنگ با درجه ى 5 است و هفتاد و چهار مورد آن مغاير با درجه بندى است و به نوعى تشديد محسوب مىشود؛ و در پنجــاه و يك مورد آن، مىتوان گفــت ميزان مجازات آنها حداقل يك درجه تشــديد شده است؛ يعنى ميزان مجازات، به درجهى 6 بسيار نزديكتر از درجه ى 5 است و مىبايست معيار تبصره ى ماده ى 19به گونها ى تنظيم مى شد كه اين پنجاه و يك مورد در درجه ى 6 قرار مى گرفتند[1]

بند پنجم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 6

بيشــترين مواردى كه قانون تعزيرات با درجات هشــتگانه هماهنگى دارد، درجه ى 6 اســت، در مجموع در اين درجه، هشــتاد و پنج مورد حبس مقرر شده كه در بيســت و نه مورد آن با ملاك درجه ى 6 منطبق اســت؛ يعنى از شش ماه تا دو ســال حبس دارد در مقابل، پنجاه و شــش مورد در اين طبقه وجود دارد كه ؛ مشمول اين درجه مىشود؛ اما ً كاملا با آن منطبق نيست

بند ششم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 7

ســه ماده ى قانونى وجود دارد كه از نود و يك روز در قانون تعزيرات شانزده تا شــش ماه حبس دارد؛ يعنى ً كاملا با درجه ى 7 منطبق است. اما شانزده مــورد وجود دارد كه حداكثر مجازات آنها مطابق با درجه ى 7 اســت؛ اما حداقل آن كمتر از معيار مذكور اســت

[1] منبع پیشین,ال طاها ص 65

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی