دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

بند دوم: تقسیم بندی خشونت بر حسب قلمرو آن

در سالهای اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس سازی افکار عمومی و سیاست گذاران تاثیر گذاشته و به  تلاش هایی به منظور بررسی در این زمینه در استان های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار منجر شده ، لیکن هیچ گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره  فراوانی و نوع خشونت و سوء رفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان که امروز تعریفی عملیاتی از سوء رفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غلفت و پنهان کاری  از این پدیده مهم نه تنها به واکنش های موثر و پیشگیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نینجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری  هماهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مرد سالاری است، از سوی دیگر علت اصلی  عدم دستیابی به راه حل مقابله با این فصل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش های مهم اجتماعی است؛ به این ترتیب که محیط خانواده مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود.

خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص دردو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است.[1]

الف- حوزه خصوصی

حوزه خصوصی شامل تمام اشکال خشونتی می شود که در محیط خانواده نسبت به  زنان اعمال می شود و به آن « خشونت خانوادگی» می گویند. خشونت خانوادگیخشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. صرف نظر از بی طرفی ظاهری این واژه، خشونت خانوادگی، تقریباً همواره، جرم وابسته به « جنسیت خاص» محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. اگر عکس آن اتفاق بیفتد و زن در مقابل مرد از خود خشونتی نشان دهد، این رویداد به لحاظ آنکه  نادر است آمار مربوط به سرشت وابسته به « جنسیت خاص» را در حوزه خشونت خانوادگی تحت تاثیر قرار نمی دهد. در هر صورت این وقایع بیشتر زمانی بروز می کنند که زن می کوشد تا در مقابل تجاوز مرد، از لحاظ جسمی از خود دفاع کند.[2]

توجه سازمان ملل متحد به خشونت علیه زنان در کنفرانس جهانی زنان در کپنهاگ (1980 م) و نایروبی (1985 م)، گنجانیدن موضوع خشونت عمومی و خصوصی علیه زنان در اعلامیه و برنامه اقدام « کنفرانس جهانی حقوق بشر» در سال 1993 م (1372) و تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در همان سال، نتیجه مبارزه همه جانبه تشکل های زنان در سراسر جهان بود.[3]

[1]– اعزاری، شهلا، واقعیت پنهان خشونت خانوادگی، فرزانه، شماره 10، زمستان 1379، ص 124

[2]– Report of the united nations speacial Repporteuronviolence Against women 1995,(E) CN.p.214.

 

[3]– www.isa.org.ir.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی