دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

: اقدامات متعارفي براي بازفروش کالا

در صورتي که يکي از موارد کالاي در معرض فساد يا هزينه نگهداري غيرمتعارف به وجود بيايد ، طرفي که

مطابق مواد 85 و 86 مکلف به نگهداري کالا مي باشد بايد تدابير متعارفي را براي فروش کالاها اتخاذ نمايد .

ماده 88 درمورد جزئياتي که « تدابير متعارف » ۴ را تشکيل مي دهد هيچ گونه توضيحي ندارد و هيچ گونه محدوديتي را براي فروش پيش بيني نکرده است ؛ بنابراين طرفي که قصد فروش را دارد از آزادي عمل بسياري برخوردار است و فقط از استفاده از وسائل غيرمتعارف ممنوع مي باشد و نبايد از تدابير غيرمتعارف براي فروش استفاده کند ۱ .

به نظر مي رسد که در فروش اضطراري هم به مانند فروش خودياري کنوانسيون مي خواهد تدابير فروش به روشي که حقوق قابل اعمال داخلي در محل فروش به رسميت مي شناسد انجام پذيرد . البته مفهوم تدابير متعارف با توجه به زمان و مکان فروش و نوع کالا متفاوت مي باشد و در هر مورد خاص بايد با توجه به نوع و وضعيت کالا و اوضاع و احوال حاکم ، بر اساس قانون کشور محل فروش بررسي شود ۲ .

به طور مثال در پرونده اي که در 8 مارس 1996 در ديوان بين المللي داوري اقتصادي _ تجاري کشور چين مورد رسيدگي قرار گرفت ، خوانده ( شرکت هلندي ) در مقابل دعواي خواهان ( شرکت چيني ) نسبت به عمل خواهان در خصوص فروش کالا به پايين تر از « قيمت بازار » اعتراض نمود اما خواهان در پاسخ به اين ايراد اظهار داشت که امکان فروش کالا به قيمت بازار در محل کالا وجود نداشته و انتقال کالا به محل ديگر و فروش در آنجا به قيمت بازار داراي هزينه هاي جانبي زيادي بوده که در نتيجه ، اين عمل را غير اقتصادي مي نموده است ، بنابراين عمل او در آن زمان و با توجه به شرايط موجود عملي متعارف بوده است که ديوان داوري نيز نهايتاً اين استدلال خواهان را مورد پذيرش قرار مي دهد ۳ .

همان طوري قبلاً گفته شد فروشي که در بند 2 ماده 88 بکار رفته يک تکليف قانوني بر طرفي که کالا را در اختيار دارد تحميل مي کند . در صورتي که طرفي که مکلف به بازفروش اضطراري است در اجراي آن تأخير عمدي يا بي دقتي آشکاري را صورت دهد يا اصلاً اقدام به بازفروش نکند و اين اقدامش موجب خسارت شود ، همين مقدار براي مسئوليت وي کافي خواهد بود ۴ ، هر چند فقط يک تعهد تبعي را نقض کرده اما در مقابل طرف ديگر براي هر گونه ضرر يا فسادي که از قصورش به وجود آمده مسئول مي باشد ۵ .

مبحث سوم : آثار بازفروش

بند 3 ماده 88 مقرر مي دارد : « طرفي که اقدام به فروش کالا مي نمايد حق دارد از محل فروش ، مبلغي معادل مخارج فروش و هزينه هاي متعارف نگاهداري کالا براي خود منظور نمايد . مشاراليه مکلف است حساب باقي مانده را به طرف ديگر بدهد »

نکته اي که در خصوص بند 3 بايد متذکر شد اين است که اين بند هم آثار بازفروش خودياري و هم آثار بازفروش اضطراري را مشخص مي کند و ناظر به هر دو بند مي باشد .

همان طوري که گفته اند ۱ در ماده 88 کنوانسيون اصولاً بازفروش مبتني بر انحلال قرارداد نخست نيست و به نظر مي رسد که بازفروش کننده به نمايندگي و به حساب طرف مقابل اقدام به بازفروش کالا مي نمايد ۲ و در صورتي که از بازفروش سودي حاصل شود با توجه به قواعد کلي نمايندگي و عدم تصريح به حکمي خاص در اين زمينه در کنوانسيون ، اين سود به طرف ديگر تعلق دارد ۳ .

4 . Reasonable Measures .

1 . Peter Schlechtriem , Ibid .

2 . Secretariat Commentary ( Closest Counterpart to an Official Commentary ) , Guide to CISG Article 88 , Ibid .

3 . Netherlands v. People’s Republic of China , 1996/12 , 1996 , China International Economic & Trade Arbitration Commission . Available at : http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960308c1.htm1. ( 2014/1/16.PM1:39 )

4 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 684 .

5 . John Felemegas , Ibid , p . 522 . Secretariat Commentary ( Closest Counterpart to an Official Commentary ) , Guide to CISG Article 88 , Ibid .

۱ . سيد حسين صفايي ، پيشين ، ص 461 .

2 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 680 .

۳ . فخرالدين اصغري آقمشهدي و رضا زارعي ، پيشين ، ص 198 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: متفرقه