دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

گفتار دوم-قابلیت اضرار

ضرر به معنای زایل کردن حق یا اخلال در مصلحت مشروعی است که قـانون آن را بـه رسمیت شناخته است (ح دارد که همۀ انواع و درجات آن را شامل میشود. قابلیـت اضرار نیز به این معناست که تغییر حقیقت هرچند به صورت احتمالی، متضمن ضـرری مادی، معنوی، فردی یا اجتماعی، صرفنظر از شـدید یـا خفیـف بـودن آن باشـد حقوق ایـران، چـه در قـانون مجـازات اسـلامی و چـه در قـوانین و مقـررات سـابق، هیچگاه قابلیت اضرار را شرط تحقق جعـل مفـادی ندانـسته اسـت . این شرط ظاهرا حکم شمارۀ ٣٧١ شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ١٣١۶/٢/٢۶ به عناصر قـانونی جرم جعل افزوده شده است.

گفتار سوم-رفتار فیزیکی

واقعی جلوهدادن امور خلاف واقع» که عنصر محـوری ِ به لحاظ منطقی، تحقق مفهوم بیان کـردن و نوشـتن امکـانپـذیر اسـت. بـا ِ جعل مفادی محسوب میشود به دو شکل توجه به مادۀ ۵٣۴ قانون مجازات اسلامی که مستند قانونی جرم جعل مفادی در حقوق ایران محسوب میشود و همچنین باعنایت به مصادیق جعل مفادی در مـادۀ ۵٢٣ یعنـی ساختن نوشته یا سند» و «تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی» به دسـت میآید که قانونگذار ایران تحقق جعل مفادی را تنها از طریق نگـارش مطالـب خـلاف واقع ممکن دانسته است. اما قانون جزای مصر، رویـۀ متفـاوتی را در پـیش گرفتـه و بـه جای تعریف جرم جعل، به مصادیق آن ذیل باب شانزدهم اکتفا کرده است. قانونگذار مصر، تحقق جعل را به نوشتاری بودن آن محدود نکرده اسـت، بلکـه در برخـی مـوارد علاوه بر نگارش، «گفتن تحریفآمیز وقایع یـا مطالـب منتـسب بـه دیگـران» را نیـز بـه عنوان رفتار فیزیکی این جرم پذیرفته است (مادۀ ٢٢٢) رفتار فیزیکی جرم جعل مفادی در حقـوق فرانـسه نیـزدرهـردو شـکل بیـان کـردن و ً نوشتن قابل تحقق است. در حقوق این کشور سابقا اصطلاح جعل تنها در موارد دستکاری یک نوشته استعمال میشد امادرقانون مصوب ١٩٩٢، با تعریف این جرمبه «تغییرمتقلبانـۀ حقیقت در نوشته یا سایر قالبهای بیان اندیشه»،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی