دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه

مرحوم محقق در شرایع واجب القتل به سبب زنا یا لواط را به طور مطلق مهدور الدم دانسته ومی فرماید:

اگر قتل کسی به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام(ع) کسی او را به قتل برساند، قصاص و دیه برقاتل نیست زیرا حضرت علی(ع) درمورد کسی که مردی را به قتل رسانده و ادعا کرده او را با همسرخویش درحال زنا دیده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگربینه بیاوری.[1]

یعنی مرحوم محقق معتقد است چنانچه کسی بینه داشته باشد و بتواند بعدا دردادگاه حاضرنماید، می تواند زانی محصن یا لائط را به قتل برساند و به عبارت دیگر با استناد به حدیث فوق،زانی محصن ولائط را به طور مطلق مهدورالدم دانسته است.

مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع، به این نظریه محقق اشکال می کند که دلیل شما براین حکم کلی اخص از مدعی است و حدیث مذکور که مستند حکم قرار گرفته، اختصاص به موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و این که ما این حکم یعنی جواز قتل زانی محصن را به دیگران هم سرایت دهیم، محل اشکال است. درادامه می نگارد:

از ادله ونصوص استفاده نمی شود که زانی محصن یا لائط به طور مطلق مهدور الدم است .

وی همچنین جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده یا مرتد فطری است ازسوی غیر امام را رد می کند. چنان که خود مرحوم محقق نیز درکتاب قواعد الاحکام به این موضوع توجه فرموده و می نویسد:

سرایت دادن جواز قتل زانی به غیر همسر در صورت مشاهده زنای زوجه، مشکل است.

در میان متاخران از فقهای شیعه نیز عدم جواز قتل زانی محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمانان، مشهور است.[2]

درکتاب الفقه آمده است:

درخصوص کسی که به سبب ارتکاب زنا یا لواط واجب القتل است وتوسط غیر امام(ع) به قتل برسد، ظاهرا قاتل قابل قصاص است زیرا مامور به قتل او نبوده وخون زانی نسبت به قاتل، محترم است .

در ادامه، نظر صاحب شرایع و دلیل استنادی ایشان را به دلیل عدم ارتباط به موضوع رد می کندو می نویسد:

[1] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، 1372

 

[2] . قربانی، علی اصغر جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی