دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی

فقدان تعریفی واحد از اصطلاح جعل مفادی موجب شده تا حقوقدانان بـا بیـان وجـوه افتراق جعل مادی و مفادی، در کنار ارائۀ تعاریف پیشنهادی، ابهامات و نارسـایی هـایی تعاریف دیگر را برطرف سازند. برخی از حقوقدانان، تفاوت در زمـان ارتکـاب را مـلاک تفکیـک جعـل مـادی و مفادی دانستهاند. به عقیدۀ ایشان جعل مادی، اختصاص به زمان پس از تنظـیم سـند یـا نوشته دارد، در حالی که ارتکـاب جعـل مفـادی تنهـا در هنگـام تنظـیم و تحریـر سـند امکانپذیر است .[1]قسمت نخست استدلال اینان که ناظر به زمان ارتکاب جعل مادی است، مخدوش به نظر مـیرسـد. برخی حقوقدانان، این دو جرم را بـر اسـاس «تفـاوت در نحـوۀ قلـب حقیقـت» از یکدیگر متمایز ساختهاند. به نظر ایشان جعل مادی به دلیل بر جا گذاشتن آثار وعلایـم توسط افراد عادی یا خبره قابل تـشخیص اسـت، در ْ ملموس و قابل رؤیت، حسب مورد حالی که جعل و تزویر معنـوی فاقـد آثـار محـسوس بـوده و از طریـق کارشناسـی و بـا استفاده از ابزارهای علمی قابل تشخیص نیست .تمسک به این ملاک نیـز تفکیـک ایـن دو جـرم را لی هایی فـرض مـی شـوند ّ صورتی و او ّ تسهیل نمیکند؛ زیرا در جعل مادی به نحو کل که فاقد آثار و علایم محسوس و قابل رؤیت میباشند؛ مانند اینکه شخصی مهر دیگری را بدون اجازۀ صاحب آن در ذیل نوشته ای تایپ شده بزند یـا اثـر انگـشت کـسی بـدون اراده و رضایت وی و در حال خواب وعدم هوشیاری ذیل نوشتهای درج گردد. ملاک دیگری که حقوقدانان ارائه کرده اند تفکیک دو جرم جعل مادی ومفـادی بـه ِ اعتبار موضوع آنهاست. به باور اینان، لازمۀ تحقق جعـل مفـادی، خـلاف حقیقـت بـودن اساس مطلب یا موضوع مندرج در سند می باشد، در حالی کـه بـرای تحقـق جعـل مـادی،

خلاف واقع بودن اساس موضوع یا مطلبی که سـند بـرای اثبـات حـق یـا نفـی آن بـه ضـرر دیگری ساخته میشود، ضروری نیست .[2]

[1] رستگار،محسن، جعل مفادی در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول،ص41

 

[2] اردبيلي ، محمد  علي،حقوق جراي عمومي، ج2، چاپ اول: تهران ، ميزان ، 1377،ص69

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی