دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

سهام

عبارت «سهام» جمع «سهم» و در مفهوم حقوقی دارای دو معنای اصطلاحی نزدیک بهم می باشد که عبارتند از:

2-1- معنای حقوقی (مدنی): در این معنا «سهم» در خصوص بیان وجود رابطه ی شراکت بین صاحب سهم با دیگر افراد بکار می رود. در این رابطه ماده (571) قانون مدنی در تعریف شرکت اشعار می دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر مبنای این تعریف شرکت حالتی است که به موجب آن چند نفر بطور مشاع مالک مال واحدی می شوند و هر فرد درجزء جزء مال مورد شراکت سهیم و شریک می شود. پس می توان گفت: در این تعریف سهم عبارت است از «حصه ی شریک در مال الشرکه».[1]

2-2- معنای تجاری: در این معنای نیز سهام جمع «سهم» که به موجب ماده (24) لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24/12/1374 «قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد». لذا طبق این تعریف قانونی «سهام اوراق بهاداری هستند که معرف مشارکت صاحب آن در یک شرکت سهامی می باشند و منافع آن متغیر بوده و تابع درآمدی است که شرکت تحصیل می کند.»[2]

شایان ذکر است به موجب تبصره (1) ماده (24) لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24/12/1347 سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد.

حال با توجه به مطالب پیش گفته به نظر مقصود قانونگذار هر دو نوع سهم اعم از حقوقی (مدنی) و تجاری است بدین معنا که چه سهم معرف شراکت دولت در مالکیت چیزی بوده و یا اینکه معرف میزان سرمایه آن در یک شرکت سهامی باشد موضوع استفاده غیر مجاز از آنها مشمول ماده 598 (ق.م.ا) خواهد شد. کما اینکه بکار بردن عبارت سهام که جمع سهم می باشد خود موید این مدعاست.[3]

[1] –  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، شماره 2965، ص 269.

[2] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم،تهران، نشر دادگستر، چاپ هفتم، پاییز 1382،ص64

[3] حبیب­زاده ،محمدجعفر  ومنصور­آبادی ، عباس، مقاله( بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص28

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی