دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

1 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی

در نظام حقوق کیفریِ انگلستان، اصول و اندیشه‌های حاکم بر اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های 1998 و 1999 م. از یک‌سو، سختگیرانه و سرکوب‌گر بوده و از دیگر سو، بر مشارکتِ فعّالِ جامعه‌ی مدنی در فرایند عدالتِ کیفریِ صغار، در جهتِ ترمیم ذی‌نفعان در جرم ارتکابی تأکید داشته است. به عبارتی، قانون موضوعه‌ی انگلستان، با عنایت به تأثیر بزهکاری بر بزه‌دیدگان و سایرِ اشخاصی که به نوعی از جرم متأثّر می‌شوند (خانواده، خویشان، دوستان، شبکه‌های محلی و …)، جرم را پیش از هر چیز، «تجاوز به حقوق فردی بزه‌دیده» تلقی داشته؛ نه نقضِ قوانینِ دولتی و حقوق کلِّ جامعه. همچنین، اصلاحاتِ قانونیِ به عمل آمده در نظام حقوقیِ انگلستان، زمینه‌ی مشارکتِ داوطلبانه‌ی طفل یا نوجوانِ معارضِ قانون را، در قالبِ فرایند مذاکره و گفتگو به منظورِ ترمیم خساراتِ مادی، روانی و معنویِ بزه‌دیده فراهم نموده است. همچنین، این اصلاحاتِ قانونی، طرق مؤثّرِ کمک و مشارکتِ جامعه‌ی محلی در ترمیم آثار ناشی از جرم را مورد توجّه قرار داده و اختیاراتِ سنتاً قضایی ـ پلیسی را به طرفین و دیگر اشخاصِ درگیر در جرم، به منظورِ حل و فصل جمعیِ اختلافاتِ ناشی از آن منتقل نموده است و نقش و وظیفه‌ی دست‌اندرکارانِ حرفه‌ای ـ رسمیِ عدالت کیفریِ صغار بزهکار را کاهش داده است. لیکن، این اصلاحات، در عین حال ممکن است جلوه‌های منطقِ سرکوبگر و مداخله‌ی زودرسِ مقام‌های رسمی را در زندگی نوجوانان مساعد نماید و بدین ترتیب، قلمروِ کنترل و نظارتِ دولت را نسبت به رفتار اجتماعیِ صغار و والدینِ آنها توسعه دهد.(مهرا،  ترمیمی شدنِ عدالت کیفری صغار در انگلستان و ویلز، 1388، صص 178 ـ 177)

 

3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان

قرارهای معرفی شده در دو قانون جدیدالتصویب انگلستان را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: الف ـ قرارهایی که اعمال و اجرای آنها به حصول مسئولیّت کیفری منوط نیست و علاوه بر اطفال، ممکن است الزاماتی برای والدین آنها ایجاد نماید.  ب ـ قرارهایی که اعمال آنها، منوط به رسیدن به سنِّ مسئولیّت کیفری‌ست و حسب نوع قرارها، مشتملِ بر اقداماتِ ترمیمی برای جبران خسارت بزه‌دیدگان، اقدامات تربیتی ـ اصلاحی و برنامه‌های خاص به منظورِ تنظیم رفتار طفل بزهکار می‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی