دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

– آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟

برخی آثار فشارهای روانی مانند، ترس؛ برخی عوامل که سبب فشار روانی در اشخاص مانند اکراه و اضطرار به عنوان رافع مسؤولیت کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته­اند. این آثار وعوامل ماهیت روانشناختی و علمی آنها قابل اثبات نیست و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد. با توجه به تأثیر پذیری دستگاه عصبی از عوامل فشار زا و درک میزان تأثیرپذیری اشخاص به این عوامل از لحاظ منطقی و علمی شایسته تر این است که خود این عوامل به عنوان یکی علل رافع مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. چرا که عوامل فشار­زای روانی دارای یک مکانیزم فوق کلیوی- هیپوفیزی است و دارای سطوح قابل مشاهده می­باشد. با توجه میزان تأثیر عوامل برانگیزاننده و میزان خطر انداختن تعادل حیاتی و در نتیجه واکنش­های زیست – شیمیایی و تحریک هیپوتالاموس- هیپوفیز فوق کلیوی – دستگاه عصبی سیستماتیک و دستگاه­های ساختمانی بدنی را به دنبال دارند که واکنش به این عوامل با توجه به شرایط محیطی – اجتماعی، وضعیت روانی و عاطفی موقعیت تحریک کننده، تأثیر محرک­ها، جنسیت و… در افراد مختلف متفاوت می­باشند.

بنابراین اکراه و اضطرار واژه­های منسوخ می­باشند. که باید جای خود را به فشارهای روانی در قانون کیفری بدهند اکراه و اضطرار ماهیتاً تفاوتی با یکدیگر ندارند زیرا، در هر دوحالت شخص تحت تأثیر عوامل فشارزا وادار به واکنش می­شود و برای خطری که به صورت فشار او را تهدید می­کند، تحریک دستگاه عصبی خودمختار را به دنبال دارد بدون اینکه شخص آنها را انتخاب کرده باشد برای او تحمیل می­شوند. و فرد ناچار به ارتکاب جرم یا عکس العمل در برابر آنها می­شود، لیکن در اکراه این خطر خارجی ناشی از تهدید یک انسان دیگر است، در حالی که در اضطرار این گونه نیست و مضطر در نتیجه اوضاع و احوال خارجی دست به ارتکاب جرم می زند که به توجه به ماهیت مشابه این دو دفاع گاهی از اضطرار تحت عنوان اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال نیز نام برده می­شود.

ماده(d) 31 اساسنامۀ دادگاه کیفری به این دفاع اشاره کرده و برای شخص مرتکب در حالت زیر مسؤولیت کیفری قائل نشده است.

«رفتاری که ادعا می­شود مشتمل بر یکی از جرائم تحت صلاحیت دادگاه است از اجبار ناشی از یک تهدید نسبت به مرگ قریب الوقوع یا جراحت شدید جسمانی مستمر یا قریب­الوقوع علیه آن شخص یا شخص دیگری ناشی شده باشد و آن شخص از ناچاری و به طور معقولی جهت اجتناب از آن خطر اقدام کرده باشد، شروط بر اینکه شخص قصد ایراد صدمه ای شدیدتر از آن چه که در صدد اجتناب از آن بوده است را نداشته است چنین تهدیدی ممکن است:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری