دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

مقدمه

از مهم‌ترين جنبه­هاي تحقيق علمي، روش شناسي آن است، چراکه اساس و مبناي پايايي و روايي مجموعه ‏تحقيق، تاحدزيادي به اين بخش وابسته است. بدون آن، نتايج بررسي و تحليلهاي مربوطه، معتبر و قابل تعميم نخواهد بود (سرمد و همکاران، 1383).  دستيابي به هدفهاي تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني که جستجوي شناخت يا روش شناسي درست صورت پذيرد. « دکارت در اين رابطه روش را راهي مي‌داند که به منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود » (خاکي ، 1382).

در اين راستا در اين فصل به تبيين روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار اندازه گيري و اعتبار و روايي آن، روش جمع آوري داده ها و روش هاي آماري براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده پرداخته مي‌شود.

3-2- روش تحقیق

به طور کلی روش‌های تحقیق را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.

الف) هدف تحقیق

ب( نحوه گردآوری داده‌ها

بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که در ذیل به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

3-2-1- تحقیق کاربردی

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود.

3-2-2- تحقیق توصیفی

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد :

  • تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
  • تحقیق آزمایشی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیق توصیفی به پدیده‌هایی می‌پردازد که به صورت طبیعی رخ می‌دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی‌گیرد (میرزایی، ۱۳۸۸: ۷۴). این نوع از تحقیق، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی