دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

روایی و پایایی پرسشنامه                                                               

3-4-1- اعتبار (روایی[1]) پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. اعتبار (روایی) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می‌گردد. مفهوم اعتبار به «مناسب بودن، معنی دار بودن و سودمند بودن» استنباط های معین از نمره های حاصل از ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها دلالت دارد (میرزایی، 1388، ص 326) . به عبارت دیگر، مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه­گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1389، ص 244).

روایی و اعتبار پرسشنامه توسط چند کارشناس زبان­شناسی، اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

3-4-2- پایایی[2] پرسشنامه

قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است. مقصود از پایایی، این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد دهیم, نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. ملاک پایایی درباره این که شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها تا چه حد داده­های دقیق و موثقی را استخراج می‌کند و یا شیوه یا ابزار جمع آوری تا چه حد درست و با ثبات است و نتایج همسان به دست می‌دهد، اطلاعاتی را فراهم می‌کند (میرزایی، 1389: 31). یک آزمون زمانی دارای پایایی بالایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند چنانچه نمره­های مشاهده شده و واقعی هریک از آزمودنی ها در آزمون موجود باشد. مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده می‌شود (خاکی، 1388، ص 29).

در این پژوهش برای سنجش پایایی ازآلفای کرونباخ استفاده شده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه­گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ، بین 0 و 1 است که در واقع همان ضریب همبستگی داده هادر زمان های مختلف می باشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد 0، حداقل همبستگی را نشان می‌دهد.

دراین گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می­تواند مقادیرعددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

[1] Validity

[2] Reliability

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی