دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

استراق سمع می‌کند ولی در حملات فعال حمله کننده اين داد‌ه‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهد. ديدگاه بعدي دسته بندي از جهت لايه هاي شبكه‌اي مورد حمله می‌باشد. يعنی حمله می‌تواند بر روي لايه‌هاي فیزيكی MAC ، شبكه و يا کاربرد صورت پذيرد. مشكلات امنیتی در مسیريابی در شبكه‌هاي موردي به سه دسته عمده تقسیم می شود تغییر، جعل هويت و البته گونه‌هاي ديگري از حملات که منجر به حملات ممانعت از سرويس می‌شوند مانند شرکت نكردن در عملیات مسیريابی يا قطع ارتباط وجود دارند که در تمامی معادل اجراي دستور Traceroute در سیستم هاي يونیكس  است. گره مهاجم با به دست آوردن موقیعت يک گره، می‌تواند نقشه ها و حملات بعدي خود نسبت به آن گره را طرح ريزي نمايد .

خودخواهی گره : خودخواهی را می‌توان در زمره حملات غیرفعال طبقه‌بندي کرد. يک گره خودخواه که می‌خواهد از انرژي محدود باتري خود براي زمان طولانی تري استفاده کند با شرکت نكردن در فرآيند کشف مسیر يا ارسال نكردن بسته‌هاي ديگر گره ها، مانع از انجام صحیح مسیريابی در شبكه هاي ويژه سیار می‌شود و باعث افت کارايی شبكه را سبب می‌گرد.د

ب-  حملات فعال

حمله‌ی فعال به حمله‌اي گفته می‌شود که گره متخاصم با مصرف انرژي و توان پردازشی سعی در کسب اطلاعات محرمانه يا آسیب رساندن به گره‌هاي شبكه را داشته باشد. اگرچه کشف حملات فعال غالباً راحت تر از حملات غیرفعال است، اما تهديدات اثرگذارتر و  تبعات شديدتري را بر شبكه يا گره‌اي که مورد حمله واقع شده است، خواهد داشت. حملات فعال دسته وسیع و متنوعی از حملات را شامل می‌شوند که در ادامه مهمترين آنها به صورت خلاصه بررسی خواهند شد .

حملات مبتنی بر Modification : يک گره متخاصم می‌تواند با تغییر بخشی يا تمام اطلاعات يک بسته مسیريابی که قرار است ارسال شود، باعث شود تا يک مسیر به اشتباه بنا نهاده شود. همچنین ممكن است از اطلاعات خود محافظت کند و گره‌هاي ديگر را متهم به تغییر دادن اطلاعات نشان دهد. اين کار به گونه‌هاي مختلفی می‌تواند صورت پذيرد [39].

تغییر مسیر به وسیله تغییر شماره توالی :برخی از الگوريتم هاي مسیريابی AODV برای تصحیح مسیر از پیش ساخته شده از يک شماره‌ی توالی در پیام هاي درخواست مسیر استفاده می‌کنند، شكل 2-22 را به عنون يک شبكه‌ی موردي نمونه در نظر بگیريد. فرض کنید در اين شبكه گره متخاصم M يک پیام درخواست مسیر را از گره B دريافت کند .

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی