دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

– مطالعه وبررسي تاثيراتي كه عوامل بيرون از اداره پليس بر رفتار افسران وشهرونداني كه با عمليات حفاظتي پليس در ارتباطند بر جاي مي گذارد.

– تعيين عواقب و پيامدهاي عمليات حفاظتي پليس بر اذهان كلي مردم .يكي از كشفيات برجسته تحقيق اين بود كه همچنانكه همكاري بين مردم ، پليس و شهروندان در حل مسائل و مشكلات همسايگان افزايش مي يابد شهروان احساس امنيت بيشتري در همسايگي خود مي كنند و همچنين اين تحقيق عواملي را كه بر واكنشهاي پليس نسبت به درخواست شهروندان جهت كمك و نيز كسب اطلاعات در مورد نقطه نظرات ناظران پليس نسبت به ايفاي نقششان و ارتباطشان با افراد زير دست تاثير گذارده بود مشخص كرد.

هومنز ازتبيين هاي سطح كلان رفتاراجتماعي به وسيله كساني چون دوركيم و پارسونز انتقادمي كند .او به جاي اين تبيينها درصدد تبيين رفتار اجتماعي بر پايه اصول روانشناختي برمي آيد كه همان رفتارگرايي است جان كلام نظريه هومنزدرقضاياي بنيادي زيرگنجانده شده است

  • قضيه موفقيت 2- قضيه محرك (كه اين قضيه به موضوع مورد بحث ما منجرمي شود) 3- قضيه ارزش

4- قضيه محروميت و سيري 5- قضيه پرخاشگري .(ريتزر، ترجمه ثلاثي ، 1374:ص 449)

درتئوري مبادله ، احساس در قالب رابطه محرك و پاسخ يا عكس العمل مورد بررسي قرارمي گيرد.بدين ترتيب كه احساس به عنوان يك عكس العمل رواني در پي محرك هاي اجتماعي درنظرگرفته مي شود.براساس اين تئوري ساختار اجتماعي موجب پيدايش احساس مي گردد ،آن هم از طريق اصول پايه اي رفتارانساني.

بين اجتماعي شدن و نحوه بروز احساس در تئوري هاي مطرح شده اتفاق نظر وجود دارد كه احساس بالاخص دردوران اجتماعي شدن آموخته مي شود.درتئوري مبادله بالاخص تأكيد مي شود كه نحوه بروز احساس دردوران كودكي در پي مكانيزم تشويق و توبيخ (هومنز) آموخته مي شود( رفيع پور ، 1375: ص 18)

 2-6-3)احساس ازديدگاه كنش متقابل

اين نظريه الهام اصلي خود را از ماكس وبر دريافت كرده است . جرج هربرت ميد (خردنگر) امنيت را توانايي حفظ شرايطي ميداند كه هر فرد در آن با آگاهي و تفسيرگري دخالت كرده و با توجه به كنش ديگران و تفسير خويش كنش خويش را آگاهانه مي سازد . به نظر او امنيت به عنوان نماد تصويرخواهد بود ، از معناهايي كه توسط افراد شناخته مي شود و همچنين امنيت را امكان محافظت و نگهداري از خود دانست و بر وجه ذهني

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی