دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

-8 روش پژوهش

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسّر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی[1] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1388، 155).

این پژوهش به لحاظ ماهیت موضووع و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده و به تشریع رابطه میان متغیرهای مالی و اقتصادی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.

1-8-1 جامعه آماری و ویژگی های آن

با توجه به موضوع پژوهش، جامع آماری این پژوهش از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده انتخاب گردید که دارای ویژگی های ذیل باشند.

الف- در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

ب- پایان سال مالی آن ها، 29 اسفند هر سال باشد.

ج- سابقه عضویت آن در بورس از سال 1384 باشد.

با توجه به معیارهای گفته شده شرکت صنایع عضو بورس اوراق بهادار با توجه به ویژگی هایی که در فصل سوم ذکر خواهد شد ، تعداد 50 شرکت که دارای این ویژگی ها بودند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.

1-8-2روش گردآوری اطلاعات

با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران جهت دستیابی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش آمار توصیفی به تجریه و تحیلی داده ها می پردازیم و سپس برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده می شود، بدان معنا که اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون با استفاده از نرم آماری SPSS نسخه 16 پردازش می شود، با توجه به این که متغیرهای مورد بحث ما از نوع فاصله ای می باشند برای تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش از رگرسیون استفاده می شود.

1-9 قلمرو پژوهش

1-9-1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر تمام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند و همچنین دربازه زمانی 89-86 در بورس فعال بوده اند را شامل می شود.

1-9-2  قلمرو زمانی پژوهش

از لحاظ قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس اطلاعات بازه زمانی 1386 الی 1389 بوده که این پژوهش در سال 1392 شکل گرفته است.

1-9-3 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت از « بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی در میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می باشد.

[1]Methodology


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی