دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

دررابطه با تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان راجع به مسئولیت کیفری ، بیشتر این تعاریف را می توان در دو مورد خلاصه کرد : 1) مسئولیت کیفری عبارت است از « قابلیت یا اهلیت » شخصی برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود2»2) «التزام یا مجبور بودن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی .

رفتار مجرمانه خود3

از این تعاریف پی به این برده می شود که برای تحقق مسئولیت کیفری سه مرحله مجزا نیاز است به عبارت دیگر مسئولیت کیفری یک فرایند است که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای سرانجام می رسد . در مرحله نخست شخص دارای نوعی وضعیت خاصی است که به موجب آن وضعیت « اهلیت » می یابد تا بارتبعات جزایی رفتار خود را تحمل کند . مرحله دوم مرحله « تحمل» تبعات رفتارمجرمانه می باشد ومرحله سوم این فرایند نیز مرحله « تحمیل» تبعات رفتار مجرمانه است . با این توضیحات برای مسئولیت کیفری دوچهره ترسیم کرده اند که نوع اول «مسئولیت انتزاعی » و نوع دوم « مسئولیت واقعی » می باشد .

1-1) مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری:

مسئولیت انتزاعی در مسئولیت کیفری در واقع ناظر به خصوصیتی می باشد که فرد را به صورت بالقوه و ابتدایی در وضعیت و حالتی قرار می دهد تا هنگامی که فرد مرتکب فعل مجرمانه وبرخلاف قانون شد بتوان مجازات را براو تحمیل کرد به عبارت دیگر این مسئولیت (مسئولیت انتزاعی ) همان تعریف مورد اول از مسئولیت کیفری می باشد «قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود » اهلیت انتزاعی چیزی نیست جز جنبه بالقوه مسئولیت کیفری

1-2) مفهوم واقعی مسئولیت کیفری : پس از اینکه فرد از نظر اهلیت واجد مسئولیت شد، پس از ارتکاب فعل مجرمانه می توان پیامد رفتار مجرمانه را که همان مجازات می باشد براو تحمیل کرد به عبارت دیگر اهلیت واقعی همان حالت فعلیت یافته مسئولیت کیفری می باشد که با ارتکاب جرم توسط شخص ، مسئولیت کیفری حالت عینی پیدا کرده و شخص مجبور به تحمل مکافات عمل خود می باشد . تعریف نوع دوم از مسئولیت کیفری که در ابتدا بیان شد در مقام تعریف مسئولیت کیفری واقعی می باشد . باید گفت که اهلیت شخص برای تحمل کیفر جنبه ابتدایی مسئولیت کیفری می باشد و تا زمانی فرد واجد این اهلیت نباشد هرچند مرتکب جرم شود نمی توان او را مسئول دانست وبا وجود این حالت است که هرزمان2 – صانعی ، پرویز، طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1348،ص 75 و نیز فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، سازمان چاپ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1379  ، ص 267

3 – ولیدی محمد صالح ،حقوق جزا. مسئولیت کیفری-تهران انتشارات امیرکبیر ،1381 ص 17


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی