دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

* حروف نامتشابه نشانه معنی دار بودن است (آزمون Tuky test)

 

نمودار4-1 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 1 ( 200 میلی لیتر آب دریا)           

 

 

 

جدول 4-1: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 1 ( 200 میلی لیتر آب دریا):

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 588435/810 6 98072/635 19/567 /0000
داخل گروهها 70170 14 5012/143    
تغییرات کل 658605/810 20      

4-1- 2 . بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 2 (40 میلی لیتر فاضلاب  + 160 میلی لیترآب دریا):

میانگین و محدوده تغییرات فراوانی محاسبه شده در در تیمار 2  برابر با  8/27 ± 102×1/83   و   102×46  –  102×  127 سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین( 16±102× 116  ) و کمترین(8 ± 102× 52) تراکم بدست آمده متعلق به روز های نهم و پانزدهم پرورش بوده است(نمودار 4-2).

نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین زمان های مختلف در تیمار 2 (40 میلی لیتر فاضلاب  + 160 میلی لیترآب دریا) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری(P<0.05) وجود ندارد(جدول 4-2). نتایج حاصل از آزمون توکی جهت مقایسه میزان تراکم بین  روز های مختلف پرورش  نشان داد که از نظر میزان تراکم جلبکی مابین روزهای پنجم ، نهم  و همچنین بین روز های سوم ، پنجم ، یازدهم ، سیزدهم و پانزدهم اختلاف معنی داری وجود نداشته است(P>0.05  ). همچنین نتایج نشان داد که هر یک از تراکم های بدست آمده متعلق به روز های پنچم و نهم با سایر زمان اختلاف معنی داری را از خود نشان داده است(P<0.05).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی