دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

امنيت نظر كرد . يعني همان احساس ايمني و امنيت هويت مطرح خواهد بود كه هويت به كيستي و چيستي نظر دارد و هويت اجتماعي يعني احساس نياز به تعلق و انتساب به ما ، و زماني فرد احساس امنيت خواهد كرد كه اين احساس تعلق پا برجا بماند.

نظريه سنتي كنش متقابل با افكار هربرت بلومر مشخص مي شود . نظريه پردازان كنش متقابل مي گويند: انسانها تنها يك استعداد كلي براي تفكر دارند كه اين احساس بايد در فراگرد كنش متقابل اجتماعي شكل گيرد و تهذيب شود و اين نظر، نظريه پردازان را به تأكيد بر صورت خاصي از كنش متقابل اجتماعي يعني اجتماعي شدن سوق   مي دهد. توانايي انديشيدن انسان در دوره اوليه اجتماعي شده دركودكي پرورش مي يابد و در دوره بعدي اجتماعي شدن در بزرگسالي تهذيب مي شود . ازديدگاه آنها اجتماعي شدن فراگرد يك طرفه اي نيست كه طي آن كنشگر اطلاعاتي را دريافت كند بلكه فراگرد پويايي است كه كنشگراز طريق آن اطلاعات به دست آمده را شكل مي دهد و آن را با نيازهايش سازگار مي كند.

2-7)چهارچوب نظری تحقیق:

2-7-1) مقدمه:

مقوله اي بنام امنيت تاريخي به بلنداي حيات آدمي دارد.تاريخ جامعه اي را ندارد كه فارغ از دغدغه ها و معضلات روزگار سپري كرده باشد. لذاست كه در يك كنكاش تبارشناسانه مفهوم امنيت را داراي قدمتي كهن تر از مفاهيم ((اجتماع)) و((جامعه )) مي يابيم . امنيت اساساً مفهومي غيرتوسعه يافته ، مبهم ، نارسا ، ماهيتاً جدال برانگيز و شخصيتاً متباين و متناقض است (بوزان به نقل ازچنگي زاده 1379: 24). به عبارت ديگر ، امنيت مفهومي است (( مركب از يك جاذبه عاطفي و سياسي قوي همراه با مجموعه اي بسيارگسترده از معاني اساسي)) اين تركيب بيانگر توان سياسي فوق العاده نهفته در اين مفهوم است .از اين مفهوم مي توان براي توجيه تعداد زيادي از اقدامات سياسي استفاده كرد ، سياستهايي كه ممكن است به هر دليل براي دولت ها مطلوب باشند . براين اساس بايد پذيرفت كه هيچ تعريفي درباره امنيت وجود ندارد كه درباره آن اتفاق نظر باشد و مهم تر ازآن اينكه ماهيت امنيت با پذيرش يك تعريف جامع و مانع در تعارض است. و چون امنيت مفهومي ماهيتاً نسبي است ،لذا نمي توان يك تعريف مطلق از آن ارائه نمود.از ديدگاهي ديگر امنيت را ميتوان به عنوان نتيجه تعريف كرد.اگرآن را يك هدف تعريف كنيم ، درحقيقت به حفظ ارزشهاي اصلي اشاره دارد و به عنوان يك نتيجه امنيت به اين معني است كه ما نمي توانيم ماهيت آن را بشناسيم و يا اهميت آن را بدانيم ، مگر اينكه با خطر از دست دادن آن روبرو شويم .بر اين اساس از بعضي جهات امنيت برمبناي خطراتي تعريف مي شود كه آن را تهديد مي كند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی