دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

مقدمه

مفهوم «حق» از مهمترين مسائل حوزة اخلاق، حقـوق و سياسـت اسـت. در ايـن زمينـه، مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت حق، انواع حق، منشأ حق و غيره مطرح مي‌شود. در ميان، بحث از معناي حق، به خصوص در نگا‌ه‌انديشمندان اسلامي، و به طور اخـص در حوزه‎هاي فقهي، حقوقي، اجتماعي و سياسي، يكي از مباحث مهم است. تبيـين دقيـق معناي «حق» در نگا‌ه‌انديشمندان حوزه‎هاي مختلف دانشهاي اسلامي، بـه خصـوص در دانشهاي حقوق و سياست، زمينة مناسبي را براي طرح درسـت و عالمانـة مباحـث مهـم نظامهاي سياسي و حقوقي فراهم ميآورد. و همچنین «حق» در معنی مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه و همچنین مجموعه امتیازات و توانایی‌هایی است که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می‌باشند. ادیان و مکاتب مختلف هر کدام دیدگاه و جایگاه خاصی را برای حقوق انسانها قائل شده‌اند که در این زمینه دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان، ارزش، جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای او منظور کرده است.

گفتار اول: مفهوم حق

 بند اول- معناي لغوي حق

«حق» در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. برخی از معـانی لغـوي ایـن واژه، بـه شرح زیر است: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جاي تردید و انکار نباشـد، شایسـته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، بهـره و نصـیب، امـر صـورت پذیرفتـه و انجام شده، دوراندیشی، مرگ، واقع، امتیاز، باريتعالی، قرآن، امـرمقضـی و انجـام شـده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، یقین بعـد از شـک، صـلاحیت، قطعـی، پابرجـا، مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی، نقیض باطل، روشن است از نظر لغت، معاني متعددي براي واژة «حق» به كار رفته است. اما از ميان معاني فوق، معاني «مطابق با واقع بودن»، «ثبوت» و همچنين «ثابت» (كه معناي وصفي دارد)، ظهور و نمود بيشتري دارد. اشاره: حقوق انسان همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است «حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بين مالك و مملوك». «حق يك نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعيف ترى از ملكيت، بلكه نوعى ملكيت است». و «حق عبارت است از:

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دسته‌ها: دسته اصلی