دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند شد که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده 122 ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده 523 قانون مذکور در رابطه با صدور حکم در این خصوص بدست می‌آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به بررسی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف تأمین ‌خواسته است تأمین‌ خواسته یعنی توقیف مالی که دسترسی خواهان به مورد ادعا (خواسته) را تعیین کند موضوع تأمین‌ خواسته می‌تواند وجه یا مال معین باشد تأمین‌ خواسته از اموری است که باید سریعاً باستناد ماده 115 ق.آ.د.م در مورد آن تصمیم گرفته شود علاوه بر این از جمله درخواست‌های دیگری که خواهان قبل از اقامه دعوی اصلی و ضمن دادخواست راجع به آن می‌تواند مطرح نماید دستور موقت است که از آن به دادرسی فوری تعبیر می‌شود دستور‌ موقت، اقدام تأمینی که به منظور جلوگیری از تعذّر و تعسر در اجرای حکم آتی الصدور که خواهان میتواند از دادگاه تقاضا نماید.

بند دوم: تأمين به ضرر خواهان

تأمين موضوع ماده 109 ق.آ.د.م تأمين دعوي واهي است. در اين خصوص بايد گفت: هميشه اين گونه نيست كه قرار تأمين به نفع خواهان صادر شود، بلكه ممكن است قرار تأمين به ضرر او نيز صادر گردد. بعنوان مثال در ماده 109 ق.آ.د.م مقرر شده است به درخواست خوانده قرار تأمين عليه خواهان صادر شود. در حالي كه در ماده 108 ق.آ.د.م به درخواست خواهان قرار تأمين ‌خواسته عليه خوانده صادر مي‌شود. اگر خوانده نيز چنين درخواستي از دادگاه بكند، دادگاه بايد به اين درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. در اين ارتباط با اين درخواست بايد گفت: پرداخت هزينه دادرسي لازم نمي‌باشد و مضافاً رسيدگي مستلزم ارجاع نخواهد بود و از خوانده خسارات احتمالي نيز اخذ نمي‌شود، بلكه پس از درخواست اگر دادگاه تقاضاي او را بپذيرد قرار تأمين صادر خواهد كرد، اما با توجه به ماده 116 ق.آ.د.م بايد گفت اطلاق اين ماده قرار تأمين عليه خواهان را نيز شامل مي‌شود بنابراين خواهان نيز به قرار تأمين صادره عليه خود      مي‌تواند اعتراض نمايد.[1] دیگر موارد تأمین به ضرر خواهان می‌توان از موضوع ماده 144 ق.آ.د.م نام برد که بیان می‌دارد: «اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند بنا به درخواست طرف دعوی برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند…» ماده مذکور اخذ تأمین از تبعه دولت خارجی را تجویز و در مورد علت تجویز درخواست تأمین از تبعه خارجی می‌توان به این موضوع اشاره نمود که تعقیب یک ایرانی توسط یک تبعه خارجه برای مدعی علیه ایران منافی اصل تساوی طرفین در مقابل دستگاه قضائی[1] – مهاجري، علي، مبسوط در آیین دادرسي مدني، منبع پیشین، جلد دوم، ص60

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی