دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

اما شدت جراحات مورد نظر نيست و در ثاني ، تأكيد اين تعريف بر خشونت هاي فيزيكي است و انواع ديگري را شامل نمي شود ( اعزازي 1380 : 78 ) .

طبق تعريف كارگاه مشورتي سازمان جهاني بهداشت : خشونت استفاده عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي ، بر روي خود و ديگري يا بر روي يك گروه يا جامعه است كه مي تواند بدون آسيب جسمي يا همراه با احتمال ايجاد جراحت ، مرگ ، آسيب روحي ، رواني، اختلال رشد و محروميتهاي گوناگون باشد ( گزارش كارگاه خشونت و روشهاي پيش گيري و حمايت از قربانيان آن ، 1379 ) .

مگارژي محقق ديگر در زمينه خشونت معتقد است تعريف او انواع ديگر خشونت را نيز در بر مي گيرد ، او از خشونت به عنوان شكل افراطي پرخاشگرانه نام مي برد و احتمالاً باعث آسيب مشخص به فرد قرباني مي گردد .

خشونت از نظر ساجي[1]: كاربرد نيروي فيزيكي يا تهديد به كار بردن آن به نحوي كه بتواند لطمۀ جسماني يا معنوي به شخص يا اشخاص وارد آورد . در اين موارد خاص ، رضايت فرد يا افراد ديگر ملاك نيست با اينكه اين عمل عليرغم ميل آنها ظاهر مي شود( افتخاري ، 1379 : 48 ).

گلاسر[2]: معتقد است خشونت در بردارندۀ عام جرم ( خشونت ) و قرباني است و بنابراين ممكن است به عنوان يك پاسخ جسماني با قصد آسيب رساندن جسماني به شخص ديگري تعريف شود در تعاريف ديگر آمده است : خشونت ، هر گونه تهاجم فيزيكي عليه هستي انسان كه با انگيزه وارد كردن آسيب ، رنج يا لطمه زدن همراه باشد . خشونت مي تواند بياني خود جوش از نوع تنفر ، اضطراب و نگراني باشد و لزومي ندارد كه در همان لحظه اوج احساسات و شور و هيجانها تحقق يابد ، زيرا خشم ، ترس ، نگراني ، اضطراب و … را مي توان براي مدت زيادي مخفي نگه داشت . با عبارت ديگر خشونت پس از فروكش كردن احساسها برانگيخته شده و براي دست يابي به نوعي رضايت و انبساط خاطر هر چند موقتي و لحظه اي و صرفاً براي ابراز حالتهاي دروني رخ مي دهد . خشونت در اينجا يك شيوه نگريستن به وضعيت موجود و راهي براي حل و فصل معضلات است ( الهام ، 1380 : 52 ) .

در تعاريف ديگر آمده است : خشونت ، هر نوع اقدام عليه جسم و جان و شرف ، مال و حقوق افراد به طوري كه ايجاد ترس نمايد و شامل اقدامات فيزيكي شامل ضرب و جرح ، قتل و اقدام معنوي مانند ، تهديد و توهين به علاوه اقدامات قانوني و غير قانوني را در بر مي گيرد ( همان منبع  ، 1380 : 53 ) .

هيلگارد[3] : مي گويد خشونت را رفتاري به قصد صدمه رساندن جسماني و يا زباني به فرد ديگر ، يا نابود كردن دارايي افراد مي داند ( شهرياري ، 1376 : 129) .

[1] – Sagi

[2] – Glaser

[3] – Hilgard


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی