دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

  • رابطه معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI،RMSEA  و SRMR ،NNFI  محاسبه می شود. براي به دست آوردن ماتريس الگو از شيوه استخراج بزرگ نمايي بيشينه و چرخش غيرمتعامد پروماكس به سبب امكان مستقل نبودن عوامل از يكديگر استفاده می شود. سنجش پايايي پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كرونباخ صورت می گیرد. هم چنین به منظور بررسی وضعیت متغیر تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

1-11. مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل شماره 1-1 ارائه شده است. در این مدل مدیریت دانش و گرایش استراتژیک به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است. نوآوری نیز نقش میانجی را در این رابطه ایفا می نماید.

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق. منبع: فرارسی و همکاران(2012)

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی