دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

 

 

 

4- 11- پایایی[1]

 

منظور از پایایی آزمون، دقت اندازه­گیری و ثبات آن می­باشد. پایایی مسئله­ای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه­گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه­گیری می کند. از این رو، شاخصی است دال بر این که تا چه حد سنجه[2] (وسیله اندازه­گیری) دارای خطاهای تغییر پذیری[3] است. منظور از خطاهای اندازه­گیری این است که وسیله اندازه­گیری نتواند به درستی واقعیتی را در زمان­های مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان به درستی بشناسد و دگرگونی­های آن را اندازه­گیری کند (ساروخانی، 147:1381). به منظور سنجش سازگاری درونی گویه­ها می­توان از ضریب آلفای کرونباخ[4] استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیک­تر باشد، حاکی از آن است که گویه­ها انسجام درونی بیشتری باهم دارند. هرچه این مقدار به یک نزدیک‌تر باشد، قابلیت اعتبار مقیاس هم بیشتر است. آلفای کرونباخ باید حداقل 70/0 باشد (البته برخی هم این مقدار را 50/0 گفته­اند) تا قابلیت اعتماد گویه­ها کافی باشد (گودرزی، 33:1388). در ادامه آزمون آلفای کرانباخ برای گویه­ها و متغیرهای تحقیق ارائه می­شود.

 

جدول 4-1: ضرایب آلفای کرونباخ شاخص­ها

نیز باشد (هومن، 115:1385). متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از:

سن: تعداد سال­های کامل از زمان تولد تا زمان مراجعه به پرسشگر. این متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده می‌شود.

میزان تحصیلات: میزان سال­هایی که فرد درس خوانده است میزان تحصیلات پاسخگویان در قالب یک سوال باز سنجیده شده است.

سن ازدواج: منظور ما در این جا این است که سن پاسخگویان به هنگام ازدواج چند سال بوده است.

1 . Reliability

2 .  Measure

3 .  Variable Errors

4 .  Cronbach’s Alpha

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی