دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

نمودار4-3 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 3

 (80 میلی لیتر فاضلاب  + 120 میلی لیترآب دریا)

جدول 4-3 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 3 (80 میلی لیتر فاضلاب  + 120 میلی لیترآب دریا) :

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 154408/952 6 25734/825 7/406 0/001
داخل گروهها 48651/333 14 3475/095    
تغییرات کل 203060/286 20      

 

4-1- 4 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 4 (120 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا):

بررسی ها نشان داد که در این مطالعه میانگین و محدوده تغییرات بدست آمده در تیمار 4  برابر با 9/161 ± 102×265    و   102×53  –  102× 634  سلول در میلی لیتر بوده است. مقایسه نتایج مربوط به  میانگین ها نشان داد که بیشترین(1/62 ± 102× 7/424)  و کمترین( 1/6± 102× 60) تراکم بدست آمده متعلق به روز های نهم و سوم پرورش بوده است(نمودار 4-4­). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05). نتایج آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که میزان تراکم مابین روز های پنجم، هفتم ،نهم و یازدهم اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05).از طرفی بر اساس نتایج حاصله می توان دریافت که در این تیمار اختلاف معنی داری مابین روز سوم و پانزدهم پرورش وجود داشته است(جدول 4-4).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی