دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

و در اصطلاح به معني «وثيقه و تضمين است و قرار تأمين قراري است كه در حقيقت وثيقه‌اي براي متقاضي آن» مقرر مي‌دارد.[1]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[2]

و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[3]

تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[4]

ماده 11 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[5]

«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[6]

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از

[1]– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، سال 1374، ص 133، ش 1090

[2] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، چاپ دوازدهم، سال 1377، جلد سوم، ش 3708

[3] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، میزان، تهران، چاپ پنجم، سال 1381، ص 9

[4] – شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ دوم، سال 1380، ص 284، ش 239

4- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دادگستر، تهران، چاپ چهارم، سال 1379، ص 37

5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، ص 595، ش 4672

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی