دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

نمودار4-5 : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 5

(160 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا)

جدول4-5 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 5 (160 میلی لیتر فاضلاب  + 80 میلی لیترآب دریا):

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها 555720 6 92620 3/127 /040
داخل گروهها 385048 13 29619    
تغییرات کل 000/940768 19      

 

4-1- 6 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 6 (200 میلی لیتر فاضلاب):

نتایج روند تغییرات تراکم در طی دوره مورد مطالعه نشان داد که  میانگین و محدوده تغییرات بدست آمده در تیمار 6  برابر با 7/182 ± 102×7/251 و 102×30  – 102× 829  سلول در میلی لیتر بوده است. نتایج مربوط به بررسی میانگین ها نشان داد که بیشترین(7/190 ± 102×9/417)  و کمترین   (­9/15 ± 102× 4/56) تراکم مربوط به روز های  یازدهم و سوم پرورش بوده است(نمودار4-6). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمار های مختلف(زمان) از نظر میزان تراکم جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری وجود دارد(P<0.05). نتایج آزمون توکی(Tuky test) نشان داد که مابین روز های هفتم ، نهم ویازدهم و همچنین بین روز های پنجم، سیزدهم و پانزدهم هیج تفاوت معنی داری از نظر میزان تراکم بدست آمده

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی