دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

مورد نظر رد شود حکم اصلی به قوّت خود باقی است و محکوم علیه تأمینی را که سپرده بود می تواند مسترد نماید.

بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث[1]

اعتراض شخص ثالث، اعتراض به حکم یا قراری است که از طرف شخصی غیر از اصحاب دعوی مورد اعتراض به عمل می‌آید و بر این مبنا، معترض ثالث خواستار تجدید رسیدگی و رفع آثار زیانبار رأی مورد اعتراض به نفع خود می‌گردد. اعتراض ثالث یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء بوده و دارای دو نوع   محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیش‌بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی فرانسه الهام گرفته بود اما با توجه به اینکه در آن زمان بیش از یکصد سال از اجرای قانون اخیرالذکر در فرانسه می‌گذشت و دکترین و رویه قضایی فرانسه زوایای تاریک «اعتراض شخص ثالث» را روشن نموده بود، قانون اصول محاکمات حقوقی با استفاده از آن‌ها، به نحوی تدوین گردید که از نقص، سکوت، اجمال و ابهام کمی برخوردار بود».[2]

3- فلسفه اخذ تأمین

به موجب ماده 424 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی ‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند». با دقت در این ماده می‌توان گفت اجرای حکم معترض‌عنه به صرف طرح دعوای اعتراض ثالث، به تأخیر نمی‌افتد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر به شخص ثالث است. در این حالت، شخص ثالث باید درخواست تأخیر اجرای حکم را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاه بدوی، تجدید نظر) تقدیم داشته و اینکه نوع تأمینی که دادگاه تشخیص می‌دهد باید تودیع نموده و در آن صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار خواهد نمود. حال، باید نگریست علت اخذ تأمین چیست؟ همانطور که قبلاً گفتیم، امکان دارد اعتراض ثالث با قرار رد دادگاه مواجه شود و این موضوع (تأخیر در اجرای حکم) موجب خسارت به شخص محکوم ‌له گردد. پس با سپردن تأمین از سوی شخص ثالث، حقوق محکوم ‌له حفظ خواهد شد و آن ضمانت در جهت جبران خسارت ناشی از صدور قرار خواهد بود. بنابراین، صرف اثبات اینکه از اجرای حکم معترض‌ علیه، خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آینده ممکن نخواهد بود، برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم کافی نخواهد بود بلکه پس از1- La tierce opposition

[2] – همان، ش 1012، ص 497

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی