دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

-2-2: تعریف برخی از اندازه­های بدنی

شاخص توده بدن(BMI)[1]: یعنی نسبت وزن(کیلوگرم) به مجذور قد(متر). در این پژوهش شاخص توده بدن از تقسیم وزن به طول قد ایستاده به دست می آید. جدول2-2 سطح­بندی وزنی بر حسب شاخص توده بدن را نشان می­دهد.

اندازه دور شکم(AC)[2]: اندازه دور شکم به عنوان دور دور شکم در ناحیه ناف تعریف  می­شود.

اندازه دور کمر(WC)[3]: اندازه دور کمر به عنوان حداقل دور دور کمر در ناحیه بین آخرین دنده و برآمدگی فوقانی لگن تعریف می­شود.

اندازه دور باسن(HC)[4]: اندازه دور باسن به عنوان حداکثر دور دور باسن در ناحیه برجستگی های بزرگ ران تعریف می­شود.

نسبت اندازه دور کمر به دور باسن(WHR)[5]: این نسبت از تقسیم حداقل اندازه دور کمر به حداکثر اندازه دور باسن به واحد سانتی­متر به دست می­آید. جدول 3-2 هنجار نسبت دور کمر به دور باسن در مردان را نشان می دهد (پت،1998، 46)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی