دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

5-1-11- سم ايپروديون

اين سم که يک قارچ کش حفاظتي با دامنه تاثير وسيع جهت پيشگيري و درمان ابتلا به اسپور قارچ مي باشد از طريق محلول پاشي مصرف شده و داراي دوره کارنس حداقل 14 روز مي باشد اين قارچ کش همراه با کاربندازيم که يک سم سيستميک است بکار مي رود هردو ترکيب براي زنبور عسل خطرناک بوده اما ايپريديون به علت متابوليسم سريع و تشکيل گازکربنيک در خاک تجزيه مي شود(10). در تحقيقاتي مولر و همکاران (1991) انجام دادند مشاهده شد اين سم پس از ورود به گياه و خاک سريعا تجزيه شده و تشکيل آمينوپنرونيتريل و بنزيميدازول مي نمايد و بيشتر اين ترکيبات در ريشه تجمع يافته و کمتر در ساقه و برگ ديده مي شوند (30).

5-1-12- سم فوزالون

اين سم يک آفت کش از گروه سموم فسفره آلي بوده با خاصيت نفوذي قوي و طيف حشره کش بسيار وسيع مي باشد اين سم از طريق لايه کوتيکولي گياهان وارد شده و در پوست ميوه و کوتيکول برگ تجمع يافته و کمتر به داخل گياه وارد مي شود (8). از جمله دوره کارنس يا بيشتر برداشت اين حشره کش بين 15تا 20 روز مي باشد. با توجه به خاصيت ماندگاري اين آفت کش درلايه کوتيکولي گياه و دوره کارنس  بيشتر از10 روز طبيعي است مقدار باقي ماندهي اين سم ده روز پس از برداشت از حداکثر مجاز بالاتر باشد در طي تحقيقاتي روبرت (2000) گزارش شد، استفاده از فوزالون بصورت گرانوله بر روي طوقه و برگ هاي چغندرقند، پس از گذشت 29روز از زمان مقدار باقي مانده كمتر از حد مجاز بوده و در حدود 550 تا 580ppb بوده است. اين سم در دستگاه گوارش سريعا تجزيه شده و اثرات سوء زيادي ندارد )33، 35، 24).

5-1-14- سم فنوالريت    

اين آفت كش كه يك نوع سم غيرسيستميك، تماسي و گوارشي مي باشد. اين سم از دسته پايريتروئيدهاي مصنوعي بوده به طوري كه با اضافه كردن بعضي از تركيبات خاص باعث افزايش سميت تركيبات پيرترين طبيعي شده و به دنبال آن پايداري اين سم در مقابل هوا و نور نيز افزايش يافته و همچنين در محيط هاي اسيدي تا حدي پايدارتر بوده ولي در حالت هاي قليايي به سرعت هيدروليز مي شود. به راحتي به درون كوتيكول و پوست نفوذ كرده و در گياه در مقابل شستشو مقاوم شده و در جانوران ايجاد حساسيت مي نمايد. اين عوامل باعث شده ميزان دوره پيش مصرف اين سم افزايش يافته(15 روز) و همچنين ميزان سميت آن با مقادير بسيار كمتر از پرمترين (LD50=598) باشد. اين سم نيز داراي ايزومرهاي Cis و Trans بوده و بيشتر جهت درختان ميوه و نابودي آفات خاك زي مصرف مي شود لي هي و همكاران(1982) در بررسي اين سم اعلام كردند باقي مانده اين سم در خاك هاي با رس كم در حالت Trans، 4 تا 7 روز و براي حالت  Cis 23-10 روز، دماي 25 درجه سانتي گراد مي باشد (25). با توجه به شواهد و نتايج ساير تحقيقات به نظر مي رسد به دليل مقاومت در برابر تجزيه شدن در مقابل نور وهوا و همچنين دوره پيش مصرف طولاني تر اين سم و از طرفي ميزان سميت بالاي آن و در نتيجه كمتر بودن حد مجاز و استاندارد سم، ميزان باقي مانده (بالاي سم در اين تحقيق) چيزي در حدود سه برابر ميزان حداكثر سطح مجاز است. كاربرد اين به نظر مي رسد با توجه به ماندگاري و نفوذي بودن بالاي اين سم كاربرد آن براي محصولات سبزي و بوته اي گلخانه اي بسيار خطرناك مي باشد و بيشتر در سطح مزارع آزاد و درختان ميوه قابل توصيه است.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی