دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 
  

مرهونه ملک دیگری باشد و راهن مال خود و مال دیگری را رهن قرار دهد آیا رهن صحیح است نسبت بتمام یا آنکه نسبت بمقداریکه راهن مالک است بالنسبه صحیح و نسبت به مقداری که مالک نیست باطل یا بعضی از علماء عامه و فقهاء سابق قائل بصحث بیع و رهن شده و اشعار داشتهاند چون در موقع ایجاب عقد بیع و رهن قبول طرف محرز بوده و ناخیر قبول رفع اثر از عقیده نمینماید موضوع نظری و قابل توجه است. از مسائل دیگری که قابل بحث است آنستکه رهن در مقابل مبلغ معینی آیا بطور تجزیه است یا بطور استقلال – سه نحو قابل تصور است :

۱- آنکه تمام مال مرهونه در مقابل هر جزئی از دین است

۲- آنکه تمام مال مرهونه در مقابل تمام دین است نه در مقابل جزء دین

۳- آنکه اجزاء مال مرهونه در مقابل اجزاء دین است

روی قسمت اول هرگاه مالی در مقابل هزار تومان دین باشد و نصف از دین را راهن به پردازد موجب آزادی نصف مال مرهونه نیست بلکه باید تمام دین تادیه گردد .

روی قسمت دوم هرگاه قسمتی از دین تادیه گردید بالنسبه از مال مرهونه آزاد میشود. بنابراین هرگاه دین مربوطبدو نفر باشد یا مال مرهونه تعلق بدو نفر دارد و بصیغه واحده مال مرهونه در مقابل دین داده شود و قسمتی از دین را یک نفر از شرکاء تادیه نماید هرگاه روی نظر اول باشد هیچکدام حق آزادی مال مرهونه را بالنسبه ندارد و روی نظر دوم و سوم نسبت بمبلغی که تادیه گردیده مال مرهونه آزاد میشود .

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی