دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

نتايج رسيديم كه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه ما مورد تأييد قرار گرفت چون داده هايي كه از مقياس سنجش رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان بدست آمده بود بيانگر رابطه است و با توجه به اينكه   به دست آمده از آزمون آماري پيرسون كه 621/0 آمده بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه رابطه معني داري بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت وجود دارد.

در مورد فرضيۀ دوم اين پژوهش كه آيا رضايت شغلي كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن است با پژوهش هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه از روش t استفاده نموديم كه عدد 939/0 بدست آمد از t جدول 676/2 با درجه آزادي 48 كوچكتر است پس مي توان گفت كه اين فرضيه مورد تأييد قرار نمي گيرد و بين رضايت شغلي زنان و مردان كارمند تفاوت معني داري وجود ندارد.

در مورد سومين فرضيه كه آيا استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است با پژوهش هاي انجام شده بدست آمد كه از روش t استفاده نموديم كه عدد 538/1 را از t جدول 676/2 با درجه آزادي 48 كوچكتر است پس مي توان در اين فرضيه هم نتيجه گرفت كه بين استفاده بهينه از وقت در زنان و مردان تفاوت معني داري وجود ندارد.

در روش همبستگي بين متغير داراي دامنه اي است كه از منفي يك (1-) شروع و تا مثبت يك (1+) ادامه دارد. -1<r<+1 اين ارزش ها مقدار همبستگي 1 مي گويند. ضريب را   نشان مي دهند چون در ضريب همبستگي   ، 1+ است نشانگر همبستگي مقيم و كامل است كه اين نشانگر وجود رابطه معني دار مي باشد.

 

بحث در مورد يافته هاي تحقيق :

همانطوري كه مي دانيم ، دراين پژوهش ما از دو روش پيرسون و t استفاده نموديم و نتيجه هم چنين شد كه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه اول مورد تأييد قرار گرفت اين در حالي است كه دو فرضيۀ ديگر اين پژوهش يعني رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است و همچنين فرضيۀ استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان