دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

معكوس و معني داري وجود دارد. لذا فرض تحقيق مبني بر وجود رابطه تائيد و فرض صفر رد مي گردد يعني  هر چه سن توتون كاران كمتر بوده است در نتيجه نيازهاي آموزشي ـ ترويجي آنان در خصوص كشت توتون بيشتر     مي باشد به عبارت ديگر افراد جوانتر نيازهاي آموزشي بيشتري را اظهار داشته اند.

4ـ بين تعداد فرزندان افراد توتون كار و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 28 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين

تعداد فرزندان و ميزان نيازهاي آموزشي

سطح معني داري ضريب همبستگي شماره فرضيه
866/0 013/0- 4

نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير سطح تعداد فرزندان با نيازهاي آموزشي  توتون كاران نشانگر آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 5 درصد خطا رابطه معني داري وجود ندارد. لذا فرض تحقيق رد و فرض صفر با 95 درصد اطمينان تائيد مي گردد  به عبارت ديگر تعداد فرزندان مستقل از ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران بوده است

5ـ بين سطح سواد توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا