دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

ميانگين : 4            ميانه : 2             مد :2             انحراف معيار : 47/2

كمينه : صفر                         بيشينه : 12

سطح تحصيلات

از نظر سطح تحصيلات،  حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني بي سواد و       27 درصد افراد نيز داراي تحصيلات ابتدايي بوده اند. كمترين فراواني مربوط به افراد داراي تحصيلات ديپلم و به بالا با فراواني 4 نفر(5/2 درصد) مي باشد. همچنين حدود 19 درصد افراد داراي تحصيلات راهنمايي، 5/10 درصد افراد داراي تحصيلات ديپلم  و حدود  6 درصد افراد داراي تحصيلات دبيرستاني  مي باشند. لازم به ذكر است كه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

جدول 5 –2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات

 

ميزان تحصيلات فراواني درصد درصد واقعي درصد تجمعي
بي سواد

ابتدايي

راهنمايي

دبيرستان

ديپلم

بالاتر از ديپلم

بدون پاسخ

60

46

32

10

18

4

5

3/34

3/26

3/18

7/5

3/10

3/2

9/2

3/35

1/27

8/18

9/5

6/10

4/2

3/35

4/62

2/81

1/87

6/97

100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی