دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

 

رفتارهاي وي قابل تأمل و بررسي مي باشد. تحقيقات مختلفيمربوط به خود بيشتر باشد و سازمان به امور رفاهي آنان بيشتر اهميت دهد، احتمالاً ميزان تعهد سازماني آنان هم بالاتر خواهد بود.

– سبك مديريت

شناخت فرد از شغل بايد در خدمت سازمان و اهداف آن باشد. مديريت ديگر نمي تواند صرفاً  بوسيله حقوق و مزايا، طرح هاي انگيزشي و خدمات رفاهي و غيره، رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان را افزايش دهد بلكه مي تواند با توانمند سازي كاركنان خود تعهد سازماني آنان را نيز افزايش دهد (زارعی متین،1392).

2-3-5-3. عوامل شغلي

نوع كاري كه در سازمان به فرد واگذار مي شود ، در تقويت تعهد سازماني فرد تأثير بسيار زيادي خواهد داشت. مانند:چالش هاي شغلي، ابهام در نقش، تضاد در نقش، پايگاه اجتماعي.  در الگوي طراحي شغلي كه بوسيله ” هاكمن” و ” اولد هام” عنوان شده است نشان مي دهند كه چگونه ويژگي هاي شغلي بر رضايت شغلي، انگيزش و عملكرد افراد اثر مي گذارد. آنها عنوان كردند كه هر نوع كاري را مي توان بر حسب پنج  بعد اصلي كار به شرح زير تقسيم بندي نمود:

– گوناگوني در مهارت : يعني ميزان و درجه اي كه يك كار به مهارت هاي گوناگون نياز دارد.

– هويت كار : يعني درجه اي كه يك كار به صورت كامل داراي هويت است.

– اهميت كار : يعني درجه اي كه يك كار مي تواند بر زندگي ديگران اثر بگذارد.

– آزادي عمل : يعني درجه اي كه يك كارمند داراي استقلال و آزادي عمل در انجام كار دارد.

– بازخور نتيجه : يعني درجه اي كه يك شخص نتايج حاصل از كار خود را دريافت مي كند (رابينز  استيفن‏پي،1999)

2-3-5-4. عوامل فرا سازماني

عوامل فرا سازماني يا محيطي مي توان به فرصتهاي شغلي جايگزين، سازمان، علايق خانوادگي، منطقه جغرافيايي محل خدمت، روابط اجتماعي و نظاير آن اشاره نمود. سازمان‏ها هر چه بيشتر فرصت هاي پيشرفت را براي آن دسته از كاركنانشان كه انگيزه كسب موفقيت آنها بالا است، فراهم نمايند موجبات رضايتمندي آنان را از شغل فراهم نموده اند و اين هم به نفع سازمان و هم فرد تمام مي شود.مديريت ممكن است تنها كنترل محدودي بر محيط بيروني سازمان داشته باشد اما آنچه كه مسلم است اين است كه محيط بيروني اثر بسيار قوي و قدرتمندي بر سازمان ، سياستها و رويه هاي منابع انساني دارد. بنابراينهمكارانشنتوانستندتمايزيرابينهمانندسازيودرونيكردنقايلشوند. ازاينرو،آنهادرپژوهشهايجديدترمواردهمانندسازيودرونيكردنراادغامكردندوآنراتعهدهنجاريناميدند. متابعت،نيزدركاراخيرشانتعهدابزاريناميدهشدهاستكهمتمايزازهمانندسازيودرونيكردناست. برايمثالاريليوچتمنمتوجهشدندكهمتابعتعموماًبهعنوانمتغيريدرنظرگرفتهميشودكهاحتمالتركشغلراكاهشدهد،اينيافتهبعضيسئوالهارادربارهاينكهآيامتابعتمي‏تواند،بهعنوانيكشكلازتعهدسازمانيدرنظرگرفتهشودرابهوجودآوردهاست (مي‏يروهرسكويچ، 2001)

2-3-6-3. مدلآنجلوپری

آنجلوپری[1]برپایهنتایجحاصلازتجزیهوتحلیلپرسشنامهتعهدسازمانیپورتروهمکارانش،بینتعهدارزشیوتعهدبهماندن،تمایزقائلشدند. اگرچهاینپرسشنامهیکبعدیدرنظرگرفتهشدهاست،تحلیلآنجلوپریدوعاملاساسیپرسشنامهراآشکارکرد. یکعاملبهوسیلهپرسشهاییمشخصمیشودکهتعهدبهماندنراارزیابیمیکنندودیگریبهوسیلهپرسشهاییکهتعهدارزشــــی (حمایتازاهدافسازمان) رااندازهگیریمیکنند،مشخصمیگـــردد (مییروهرسکویچ، ۲۰۰۱،ص ۳۰۶). تعهدارزشیآنجلوپریگرایشمثبتیرابهسازماننشانمیدهد. ایننوعتعهداشارهبهتعهدروانیوعاطفیدارد. تعهدبهماندنآنجلوپریاشارهبهاهمیتتعاملاتپاداشها – مشارکتهایتفکیکناپذیردریکمبادلهاقتصادیدارد. ایننوعتعهداشارهبهتعهدحسابگرانهمبتنیبرمبادلهوتعهدمستمردارد (مایروشورمن، ۱۹۹۸).

2-3-6-4. مدلمایروشورمن

بهنظرمایروشورمن (1998)تعهدسازمانیدوبعددارد. آنهاایندوبعدراتعهدمستمر (میلبهماندندرسازمان) وتعهدارزشی (تمایلبهتلاشمضاعف) نامیدند. اگرچهشباهت‏هاییبینابعادتعهدسازمانیشناساییشدهتوسطآنجلوپریومایروشورمنوآنچهکهتوسطمییروآلنشناساییشدهوجوددارد،امایکتفاوتاساسیبینمدل

[1]– Angle&Perry

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

 
 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی