دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

مساعده كشت

وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون

وام پمپ و سمپاش

موارد 1 و 3

موارد 1، 2 و 3

بدون پاسخ

57

4

8

40

6

60

6/32

3/2

6/4

9/22

4/3

3/34

6/49

5/3

7

8/34

2/5

6/49

53

60

8/94

100

جمع 175 100

دفعات تماس با مروج

متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون كاران در اين تحقيق 13 بار در طول سال بوده است كه كه كمترين تعداد دفعات تماس صفر و بيشترين تعداد دفعات تماس 40 بار در طول سال بوده است. 42 نفر (26% ) از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه بين 6 تا 10 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند. همچنين 125% درصد توتون كاران  بين   11تا 15 بار و 20 درصد توتون كاران بين 1 تا 5 بار و 17 درصد نيز بين 16 تا 20 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند.

 

جدول 15-2 : توزيع فراواني دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانيات

 

دفعات تماس

با مروج

فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
5-1

10-6

15-11

20-16

25-21

بيشتر از 25

بدون پاسخ

33

42

41

28

8

10

13

9/18

24

4/23

16

6/4

7/5

4/7

4/20

9/25

3/25

3/17

9/4

2/6

4/20

3/46

6/71

9/88

8/93

100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی