دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

– به منظور بررسی تأثیر عواملی چون خود نمایی، انطباق با مُد روز ، عقده های روانی و کمبود عاطفی در بد حجابی تعداد 3 سئوال در پرسشنامه مطرح شده است که نقش موارد بالا را در عدم پذیرش حجاب مورد بررسی قرار می دهد و نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخها در خصوص تأثیر خود نمایی در بد حجابی عدد 12/4 می باشد و این عدد به معنای این است که دانش آموزان نقش خودنمایی را در بد حجابی خویش زیاد مؤثر می دانند و به بیان دیگر 76% پاسخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد و 24% آنان این نقش را متوسطوکمترارزیابی کرده اند.

میانگین پاسخهای بدست آمده راجع به تأثیر انطباق با مُد روز در بد حجابی عدد 36/4رانشان می دهد و این عدد بیانگر این مطلب است که دانش آموزان نقش انطباق با مُد روز را به میزان زیاد  در بد حجابی خویش مؤثر می داننند و به عبارت دیگر 86% دانش پژوهان و دانش آموزان به میزان زیاد وخیلی زیاد و14% آنان بطور متوسط وکمتر انطباق با مُدروز را در بد حجابی مؤثر می دانند .

در پرسشی دیگر تأثیر عقده های روانی و کمبود های عاطفی در عدم پذیرش حجاب مورد بررسی قرار گرفته و میانگین پاسخها عدد 8/3 بدست آمده است و دلالت بر این دارد که دانش آموزان کمبود عاطفی و عقده های روانی را به میزان زیاد در نپذیرفتن حجاب دوستان خویش مؤثر می دانند به عبارتی دیگر 67% پاسخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد و33% آنان به مقدار متوسط و کمتر از آن کمبود های عاطفی و عقده های روانی را در پذیرفتن پوشش اسلامی (حجاب) مؤثر می دانند.

2- در این تحقیق میزان پذیرش حجاب و متعهدبودن نسبت به آن موردارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخهای بدست آمده در مورد اعتقاد به حجاب عدد8/3 ودر خصوص عامل بودن به حجاب عدد7/3 می باشد و این اعداد به مفهوم این هستند که دانش آموزان به مقدار زیاد معتقد به حجاب هستند و به مقدار زیاد خود را متعهد به رعایت آن می دانند.

نظرات بدست آمده حاکی از آن است که59% دانش آموزان به مقدار زیاد و خیلی زیاد ، 36% به مقدار متوسط و 4% به مقدار کم حجاب را به عنوان یک اصل اسلامی قبول دارند و 1% آنها اعتقادی به حجاب ندارند . همچنین 57% دانش آموزان به مقدار زیاد و خیلی زیاد ، 33% به مقدار متوسط و7% به مقدار کم خود را متعهد به رعایت حجاب می دانند و3% آنها تعهدی به رعایت حجاب ندارند.

ضریب همبستگی بین اعتقاد به پذیرش حجاب و متعهد بودن به حجاب ورعایت کردن آن به میزان 96/0 می باشد بنابراین بین این دو همبستگی شدید مثبت بر قرار می باشد .

3- برای بررسی تأثیر پوشش دوستان وهمکلاسی ها برروی حجاب  دانش آموزان نتایج بررسی های به عمل آمده  نشان می دهد که  میانگین پاسخها در  مورد این پرسش  عدد 7 /2می باشد یعنی دانش آموزان نقش دوستان  را در این خصوص نزدیک به متوسط ارزیابی کردند و به عبارت دیگر می توان عنوان کرد که 42% دانش آموزان رعایت پوشش اسلامی توسط دوستان و همکلاسی ها رابه مقدار زیاد و خیلی زیاد بر رعایت حجاب خود مؤثر می دانند 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی