دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی


 

2

دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[1]، 1388).

از آنجا كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه ارتباط بين خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزينه سهام عادي مورد آزمون تجربي قرار گيرد، لذا در ادامه ادبيات و مفاهيم بنيادي مربوط به هزينه سرمايه به طور اعم و هزينه سهام عادي به طور اخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی و رابطه ميان آنها ارائه مي شود. سپس در بخش بعدي تحقيقات انجام شده در اين زمينه مورد اشاره واقع خواهد شد.

 

2-3-1- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه

2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ

ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻼش ﻣﺎﻟـﯽ اﺛﺒﺎﺗـﯽﮔـﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮح ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ، ﺑـﻪﻫﻤـﺎنﮔـﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮددارﻧـﺪ. ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺠﻤــﻮﻋﮥ ﻗــﻮاﻋﺪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده درﻓــﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح دﻻﯾـﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ازآن ﭘــﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻫــﺪف روﯾﮑــﺮد ﺳــﻨﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﺸـﺨﺺﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪاﻗﺪام ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺗﺼـﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪاﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻟُﻮﻧﮑﺎرﺳﮑﯽ 47 اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ (ﻣﺮوﻣﺎر، 2002).

درزﻣﯿـﻨﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎورراﯾﺞ درروﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدهﮐﻪﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ، از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ «ﻋﺎدی» ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳـﺖ. ﻣـﻨﻈﻮر از ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐـﻮر ﺳـﻄﺤﯽ از ﺑﺪﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. در آن زﻣﺎن، ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮرﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ و «ﺣﺲ دروﻧﯽ» ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ. ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﺣﺲ دروﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از «ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻼﯾﯽ» ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﺗﻄﺎﺑـﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔـﯿﺪ داراﯾـﯿﻬﺎ) و ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش داراﯾﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ (ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت)، ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﺑﺎزﭘـﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ درآﯾﻨﺪه، روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ درﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻏﯿـﺮه ازآﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﺪ.

1- رشیدیان، سمانه، (1388)، “بررسی تأثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی