دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

اماوجودآنهااجتنابناپذيراست. پسماندهايكشاورزيومنابعطبيعيبخشعمدهتوليداتسالانهموادآليراشاملميشوندكهحجمانبوهيازانرژيرادرخودذخيرهمينمايند. اشغالمزارعبهوسيلهبقايايگياهيتوليدشده،پسازبرداشتمحصولاصليدرشرايطووضعيتامروز،اغلببهعنوانيكمعضلبزرگمحسوبشدهكهدر بسياريازمواردكشاورزانبرايرهاييازآنبهسوزاندنآنمبادرتميورزند(تولی، 1387). مالچ های آلی از مواد آلی گیاهی مانند پیت، تراشه های چوب، پوست درخت، کاه وکلش، برگ، کمپوست، خاک اره، چمن بریده و غیره تشکیل می شوند(احمدی و همکاران، 1393؛ جیل و گویال[1]، 2014). استفادهصحيحواصوليازبقايايكاهوكلشغلاتدانهريز(کاهوکلشگندم،کاهوکلشذرت، کاه کلش برنج و غیره)ازاهدافمديريتبقايايگياهيميباشد(رضوانی مقدم و همکاران، 1392).این بقایا بسیار ارزان بوده و غالباٌ فراوان هستند و اگر به مقدار کافی سطح خاک را بپوشانند موجب افزایش مقدار آب و کاهش تبخیر می شوند(رستگار، 1371). برای مؤثر بودن خاکپوش ها(مالچ) لازم است که آنهارا در عمق 5 تا 7 سانتیمتری خاک قرار داده تا بتوانند اغلب علف های هرز یکساله را کنترل کرده و به آهستگی در یک دوره دو ساله تجزیه شده و باعث بهبود خاک می شوند(احمدی و همکاران، 1393؛ رلف و مک دانیل[2] و همکاران، 2009 ).

2-7-3- فوائد مالچ کاه و کلش

حفظ کاه وکلش در روی زمین به صورت مالچ می تواند تأثیر مثبت در ذخیره آب خاک داشته باشد، تبخیر و رواناب را کاهش می دهد. پوشش زمین به وسیله کاه و کلش ماده آلی خاک و ذخیرهآب را افزایش داده و فرسایش بادی و آبی را کاهش می دهد، همچنین روی خواص فیزیکی خاک اثراتمفیدیدارد. با افزایش مواد آلی وزن مخصوص ظاهری خاک کاهش می یابد که موجب ثبات بیشترخاکدانه ها، نفوذ و پراکندگی بهتر آب درون خاک می شود. استفاده از کاه وکلش چون نفوذ پذیری خاک را حفظ و از تبخیر جلوگیری می کند می تواند اثرات نا مطلوب شوری خاک را کاهش دهد(سلطانی و همکاران، 1386؛ راشد محصل، کوچکی، 1364). مالچها باعث بهبود خاک محیط، افزایش فعالیت میکروبی، بالا بردن قابلیت استفاده اکسیژن توسط ریشه ها، دمای مناسب خاک، افزایش تخلخل و نفود پذیری خاک، افزایش قابلیت استفاده مواد مغذی می شوند(سینگ[3] و همکاران، 2011). هر چه درصد پوشش مالچها بیشتر باشد میزان آبدوی و فرسایش خاک کمتر خواهد بود که حداکثر تأثیر مالچ در حفاطت خاک، زمانی است که درصد پوشش آن بین 70 تا 75 درصد باشد؛ زیرا درصد پوشش زیاد، رشد محصول را کاهش می دهد و1- Gill and Goyal

2-Relf and MCDaniel

3- Singh

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی