دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

بر طبق روايت اول عده اي اين روايت را ناظر بر حرمت ترکيب وامتزاج اسپرم مرد بيگانه با تخمک زن مي دانند .از نظر اينان از آنجا که واژة نطفه در اين روايت به معناي «آميختة اسپرم  مرد وتخمک» است عليهذا موضوع حرمت ،«بسته شدن نطفه مردبا تخمک زن بيگانه »مي باشد وتزريق اسپرم زماني حرام است که منجر به انعقاد جنين وحاملگي گردد(آيت الله مؤمن،84:1415).

مخالفان با توجه به روايت دوم اظهار نظر مي کنند که قرار دادن نطفة مردبه هر طريقي در اندام تناسلي زن بيگانه،حرام است و روش ادخال هيچ خصوصيتي ندارد وبر اين اساس حتي با رضايت زن ومرد هم ممنوعيت بر طرف نمي شود (جعفر زاده ،ش4:1377).

روايت سوم نيز با صراحت بيشتري قرار دادن نطفه را در رحم زن بيگانه به عنوان موضوع مستقل براي حرمت اعلام مي کند.

طبق روايات آخر  قرار دادن نطفه در رحم زن بيگانه  به عنوان موضوع مستقل براي حکم حرمت معرفي شده است .از آنجا که روايت مزبور حکمحرمت را بر قرار دادن نطفه به روش خاصي منحصر نمي کند ،به نظر مي رسد که موضوع حرمت مجرد قرادادن نطفه مردبيگانه در رحم زن است و روش ادخال خصوصيتي در با توجه به دلايل مطرح شده اين دسته از فقيهان (موافقان)بر اين عقيده اند که از نگاه روايات هيچ منع صريحي در خصوص بکارگيري I.V.F براي تزريق اسپرم مردي بيگانه به رحم زني که با اوهيچ رابطة زناشويي شرعي يا قانوني ندارد ،به نظر نمي آيد(جعفرزاده،6:1377).

 

 

 

 

2-2- 2-نظر علما وهيئتهاي  اسلامي

1-اهل سنت

در بين مسلمانان هيأت مشاوره اسلامي مصر ،شايد اولين مجمع افتايي باشد که در پي فتاواي صريح شيخ محمد شلتوت ،در کتاب الفتاوي درباره تلقيح اظهار نظر نمود .اين هيأت در 23 مارس در  1980اولين نظريه رسمي درباره تکنيکهاي مختلف يعني AIH-AID-IVF-ZIFT-GIFT«اظهار نظر داشت درتلقيح اسپرم غير شوهر به رحم زن ،به هر صورتي که باشد حرام است واگر اين کار با علم وآگاهي انجام شود رابطه نامشروع وزناي محصنه است». پنج سال پس از اين اظهار نظر ،شوراي اتحاد اسلامي مصر در ژانويه 1985ميلادي،به مناسبت زمينه سازي اي که عده اي از متخصصان تحصيل کرده در اروپا ،براي مشروعيت 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی