دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 .  استفاده از بانك اطلاعاتي (تدبير پرداز،  ره آوردنوين،  دناسهم. . . . ) جهت استخراج داده‌هاي تحقيق.

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش،  بانکهای اطلاعاتی،  اطلاعات استخراج‌شده از گزارش‌شده مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و خصوصاً منابع اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

اطلاعات پس از جمع‌آوری،  پردازش‌شده و آنگاه توسط نرم‌افزارهای Excelو SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق از مدل معادله‌ی رگرسیون و نیز محاسبه‌ی همبستگی و رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است; لذا لازم است شرایط پنج‌گانه‌ی استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد:

اول مقیاس اندازه‌گیری همه‌ی متغیرها حداقل رتبه‌ای باشد.  دوم اینکه توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشد  که این کار با آزمون کولموگروف-اسمیرنف بررسی می‌شود.  سوم اینکه وجود رابطه‌ی خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و محاسبه‌ی آماره  Fبررسی می‌شود،  چهارم مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر که این موضوع با آزمون دوربین واتسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  پنجم این اعلان سود:

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی