دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 
 

می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد.

از این رو هوش فرهنگی بطور فزاینده ای در دنیای رقابتی امروز اهمیت یافته است. افرادی با CQ[1] پایین ممكن است قادر به ارتباط با همكارانشان از همان فرهنگ یا فرهنگ های دیگر نباشند و در نتیجه در كسب و كارشان دچار مشكل شوند.مدیران و سرپرستانی كه تأثیر فرهنگ های بین المللی و شركتی را در تصمیم گیری و تصمیم سازی نادیده می گیرند در تلاش برای بهبود كیفیت با شكست مواجه خواهند شد، مگر اینكه بهبود و توسعه را با توسعه فرهنگ همگام سازند. توانایی تعامل مؤثر در فرهنگ های گوناگون، مهارتی نیست که همگان آن را داشته باشند (کری آن، 1390).

در فضاهای چند فرهنگی باید به بسیاری از نکات ظریف توجه کرد و راه رهایی از سلطه فرهنگ خودی را آموخت. سلطه فرهنگ خودی ناخودآگاه فرد را از درک شیوه تأثیر فرهنگ بر رفتار باز می دارد و معلمان با توسعه گنجینه مهارت های رفتاری خود می توانند با توجه به موقعیت فرهنگی موجود رفتار مناسبی را در تعاملات خود انتخاب کنند (آقایی، اله وردی و باغبانی، 1390). ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و پرورش می یابند از یک سو و گره خوردن سرنوشت کشورها به یکدیگر در دنیایی که هر چه بیشتر و در ابعاد مختلف تحت تأثیر پدیده جهانی شدن قرار گرفته، از سوی دیگر، نمی توان از برتری فرهنگی یک کشور در مقایسه با دیگران سخن گفت و در عین حال فروتن احساس کردن خود، به لحاظ فرهنگی در مقابل دیگر کشورها نیز رویکرد نادرستی است. کنش و واکنش در نظام جهانی کنونی به شیوه ای اثربخش که ملت ها را در دستیابی به اهدافشان توانمند سازد توجه به مفهوم هوش فرهنگی را چه برای عامه مردم از یک سو و چه برای کارکنان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طرف دیگر با اهمیت بسیار بالا جلوه می دهد (همان).

یکی از مسئولیت های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان  نیروی انسانی در تمام  سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن  به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی  بیش از سایر عوامل توجه شود. از آنجايی که کارآیی نیروی انسانی [1] ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻻﺗﻴﻦ  ﻣﺘﺮادف و ﻫﻢ  ﻣﻌﻨﻲ با  Cultural Intelligence  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول از واژه CQ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Cultural Quotient ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ استفاده میﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ CQ ﻣﻼك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

دسته‌ها: دسته اصلی