دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

اضافه اي-اضافه مقلوبي- حرف ربط دار- حرف ندا دار- مکرر- اتباع. (ص155) بدين ترتيب وي ترکيب هاي نحوي واژگاني را در دل واژگان مرکب غير فعلي قرار مي دهند.

وي اسم بسيط را معادل تکواژي مي داند که فاقد ساختار دروني است مانند “دست”، در صورتي که واژه مرکب از نظر وي متشکل از دو يا چند تکواژ آزد مي باشد. (ص، 35)

واحدي لنگرودي و جعفري(1383، ص373)واژه هاي مرکب را متمايز از گروه هاي نحوي مي دانند. گروه هاي نحوي مجموعه اي از واژه ها هستند که با هم نقش يک واژه را در جمله ايفا مي کنند اما هرکدام از آنها استقلال خود را نيز حفظ مي کنند، مانند گروه اسمي”روز روشن”

خسرو فرشيد ورد (1351) ترکيب را از جهت “نقش نحوي” آن در جمله، چنين تعريف کرده است:

“کلمه مرکب کلمه اي است که از ترکيب دو تکواژي که قبلاَ هر کدام نقشي مستقل و متفاوت در جمله داشته اند و اکنون نقش آنها واحد شده بوجود آمده است”. (ص 171)

به عنوان مثال”جوان” و ” مرد” مي توانند هر کدام در جملاتي متفاوت، نقش هاي نحوي مجزايي داشته باشند در حالي که صفت مرکب ” جوانمرد” بدون اينکه اجزايش به تنهايي در جمله نقش ايفا کنند، نقش واحدي داشته باشد : او جوانمرد است.

خباز (1385) مي نويسد اسمي که فقط از يک تکواژ ساخته شده باشد، بسيط ناميده مي شود. چون تکواژهاي وابسته نمي توانند به تنهايي به کار روند، بنابراين تکواژ اسم بسيط، تکواژ آزاد خواهد بود. واژه اي که از بيش از يک تکواژ ساخته شده باشد غير بسيط نام دارد مانند “کتابخانه”. واژه غير بسيطي که فقط از يک تکواژ آزاد و يک يا چند تکواژ وابسته ساخته شده باشد، مشتق نام دارد. واژه مرکب واژه اي است که ازدو يا چند واژه تشکيل شده باشد، به طوري که هر کدام از اين واژه ها به تنهايي داراي معني باشند. اين واژه ها مي توانند بسيط يا غير بسيط باشند مانند “کتابخانه” که مرکب از دو کلمه بسيط است، در صورتي که “آب معدني” مرکب از يک کلمه بسيط و يک کلمه غير بسيط است. (ص 87-90)

مصطفي مقربي (1372) هم در کتاب خود با عنوان ترکيب در زبان فارسي، ترکيب را از پيوستن واژه هاي زبان به يکديگرباافزودن پيشوندها وپسوندهابه آن ها براي بيان معاني

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی