دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

داده و معتقد است كه عوامل  مذكور باعث جرم يا كج رفتاري افراد مي شوند.

در نظريه فشار رابرت اگينو معتقد است سه منشاء اصلي فشار وجود دارد:

1- عدم موفقيت در دستيابي به اهداف با ارزش از نظر اجتماع است.

2-وقوع حوادث بزرگ و تاثير گذار از نظر اجتماعي است. مثلاًاز دست دادن نزديكان، طلاق پدر ومادر، اخراج از شغل يامدرسه.

3-تجربه وقوع حوادث منفي از نظر ارزش هاي اجتماعي است كه اين شامل تجربياتي مانند سوء استفاده جنسي از كودكان، قرباني واقع شدن در يك واقعه جنايي، تنبيه هاي لفظي يا جسماني مي‌باشد. اگينو معقد است اين فشارها تمايل به كژرفتاري را در فرد ايجاد مي كند.

گفتار دهم: نظريه فشار اجتماعي

مشكلات اقتصادي، بيكاري، كمبود درآمد، معمولاً موجب افزايش فشار و نگراني در خانواده شده و گاهي اوقات اين فشارها منجر به رفتارهاي خشونت آميز مي شود از طرفي ممكن است خشونت خود راهي براي برخورد با اين فشارها باشد.تحقيقات نشان مي دهد كه خانواده هاي فقير و كم درآمد خشونت هاي خانگي بيشتري را تجربه مي كنند و اين امر به خاطر فشار و تنش هايي است كه در مورد بيكاري، فقر و كمبود درآمد ايجاد مي شود.

هزینه اي به جامعه نمی دهد و بلکه از مزایاي جامعه هم استفاده می کند. در کنار بزهکاران و براي مهار بزهکاران، جامعه غیرمجرم و متعارف بسیج می شود، )اعم از دولت و بخش خصوصی  (و براي مبارزه با جرم اقدام می کند)ایجاد پلیس، استخدام قاضی، ساخت زندان، ایجاد بیمه هاي جرم و ساخت وسایل پیشگیري

از جرم(به این ترتیب صنعت و فعالیتهاي مبارزه با جرم یک حجم پول و اقتصاد را به خود اختصاص می دهد. جامعه بااخذ مالیات صاحب درآمد می شود. صنعت کنترل جرم اشتغال زا است چنانکه در کشور ما اخیراً با نظارت نیروي انتظامی شرکتهاي پیشگیري از جرم تأسیس شده و اشتغال زایی کرده اند.

در مقابل، جرم عده زیادي را متضرر می کند. اول خود بزه دیده و سپس هزینه اي که جامعه براي مبارزه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن