دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

– بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان رابطه معني داري وجود دارد يا نه؟

2- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است يا نه؟

3- استفاده بهينه از زمان در مردان بيشتر از زنان است يا نه؟

داده هايي كه پس از اجراي پرسشنامه هاي استفاده بهينه از وقت و رضايت شغلي بدست آمده بود جمع آوري ، كد گذاري و وارد رايانه شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

اما نظر به اينكه يكي از اهداف هر پژوهش كشف اصول مبتني بر روابط بين متغيرها و دستيابي به پاسخ هاي علي و قابل قبول از طريق آزمون فرضيه هاي پژوهش است بنابراين قبل از آنكه داده هاي تجربي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گيرد ، لازم است داده ها توصيف شوند.

 

توصيف نتايج :

1- در اين بخش داده هاي بدست آمده با استفاده از جدول توزيع فراواني و روش آماري (t) و همچنين از روش همبستگي پيرسون متغيرها مورد توصيف قرار گرفتند.

2- تحليل نتايج‌ : در اين بخش با استفاده از مدل هاي آماري هر يك از فرضيه هاي پژوهش را مورد آزمون قرار مي دهيم.

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان